Du har rätt att larma

Vad är en visselblåsare?

En visselblåsare är någon som rapporterar om något som inte går rätt till i verksamheten,
exempelvis allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på en arbetsplats eller i en
organisation. Visselblåsarfunktionen finns för att du ska kunna slå larm, anonymt om du vill,
utan att försätta dig i en obekväm situation på arbetet.

Vem kan rapportera?

Visselblåsarfunktionen kan användas av anställda, arbetstagare och inhyrd personal. Detta
inkluderar även praktikanter, konsulter och övriga personer som utför arbete på
organisationen.

Hur gör den som vill rapportera?

Den som vill rapportera använder sig av vår Visselblåsarfunktion som finns tillgänglig både
på vår externa hemsida och på vårt intranät. Den som anmäler har alltid möjlighet att hålla sin identitet hemlig.

Om du vill rapportera ett missförhållande kan du göra detta genom att använda knappen nedan

Skydd för den som rapporterar

Den rapporterande personen skyddas av lagen (2021:890) om skydd för personer som
rapporterar om missförhållanden. Lagen förbjuder Candles som verksamhetsutövare och
arbetsgivare att hindra eller försöka hindra rapportering eller vidta repressalier mot den
person som rapporterar.

Möjlighet till anonymitet

Den rapporterande personen skyddas av lagen (2021:890) om skydd för personer som
rapporterar om missförhållanden. Lagen förbjuder Candles som verksamhetsutövare och
arbetsgivare att hindra eller försöka hindra rapportering eller vidta repressalier mot den
person som rapporterar.

Hur hanteras anmälan?

Anmälaren kommer att få en bekräftelse på sin anmälan samt information om de åtgärder
som planeras och/eller vidtagits. 
Visselblåsarfunktionen undersöker och hanterar alla anmälningar rättvist, snabbt och
konfidentiellt så långt det är möjligt. 
Utredningar skall göras skyndsamt och inom en period av två veckor måste ett beslut om
avskrivning eller fortsatt hantering tas. Undersökningens längd och omfattning kommer att
bero av ärendets natur. 
Ett inledande steg genomförs för att besluta om det finns grund för att fortsätta
undersökningen eller om det saknas grund för att fortsätta undersökningen på grund av att
anmälan exempelvis är baserad på felaktig information.
Ärendet hanteras av en extern oberoende part.

Rapportera till behöriga myndigheter genom extern kanal

En extern rapporteringskanal är en kanal som inrättats av en myndighet för att hantera
rapporter om oegentligheter och problem inom myndighetens ansvarsområde. Den täcker
missförhållanden hos både offentliga och privata företag. Om den som rapporterar inte tror
att en intern rapporteringskanal skulle hantera ärendet objektivt och sakligt, kan en extern
rapporteringskanal användas.

Läs mer på: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/