Kallelse till årsstämma i Candles Scandinavia AB (publ)

Aktieägarna i Candles Scandinavia AB (publ), org.nr 556791-4147, kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 september 2023 klockan 09.00 i Candles Scandinavias lokaler på CV-gatan 38B i Örebro.För att få rätt att deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 augusti 2023, dels anmäla sitt deltagande…