Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj-okt 2023

Örebro, 27 november 2023 Candles Scandinavia AB, en ledande europeisk producent av doftljus producerade med 100% växtbaserat, biologiskt nedbrytbart vax, baserad på svenskodlad raps, offentliggör härmed delårsrapport för perioden maj till oktober 2023. Delårsrapporten finns i sin helhet tillgänglig på www.candles.se/rapporter/ och som bifogad fil. “Med en ny strategi och en uppdaterad finansiell prognos har vi nu kommit halvvägs in i det vi kallar omställningsåret och jag kan konstatera att vi följer den plan vi har satt. Trots en något svagare omsättning levererar vi ett starkt EBITDA. Bolaget står väl rustat inför slutfasen med totala tillgängliga likvida medel om ca 55 MSEK, som beräknas öka under återstående period.” säger Viktor Garmiani, VD.

Candles Scandinavia justerar och förtydligar sina finansiella mål till följd av den nya strategin

Candles Scandinavia AB (publ) (”Candles Scandinavia” eller ”Bolaget”) justerar och förtydligar sina kortsiktiga och långsiktiga finansiella mål till följd av Bolagets nya strategi. Vid inledningen av 2023 presenterade Bolaget ett beslut om att renodla strategin till att enbart fokusera på kärnverksamheten; produktion av helt vegetabiliska doftljus samt andra rumsdofter inom affärsområdet Private Label. Beslutet har givit möjlighet till investeringar i kapacitetshöjande åtgärder såsom automatisering och robotisering samtidigt som affärsområdet Brands avvecklats (import och distribution av externa varumärken, så som Yankee Candle, Woodwick m.fl.) och dotterbolaget Leyonore avyttrats. Bolaget har tidigare kommunicerat en målsättning om en årlig tillväxt om 30 procent. För innevarande verksamhetsår förväntas omsättningen minska med ca 10-15 procent till följd av omställningsarbetet i den nya strategin, dock förväntas Bolaget bibehålla ett positivt EBITDA. Då omställningen och implementeringen av den nya strategin går fortare än planerat har Bolaget valt att, utöver en justering, även idag delge en mer omfattande målsättning samt guidning för verksamhetsåret och ytterligare tre år framåt. Bolaget kvarstår med tidigare målsättning om en årlig tillväxt om 30 procent men till ett förbättrat EBITDA från nästkommande verksamhetsår och framåt för att uppnå ett EBITDA om ca 15-17 procent inom 3 år.

Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj-juli 2023

”Över lag ser vi större möjligheter än hot till följd av det försämrade ekonomiska världsläget då potentiella nya kunder nu är mer förändringsbenägna och måna om att hitta nya bättre leverantörer. Vi för många samtal med kundprospekts runt om i Europa just nu och tar marknadsandelar. Kvartalet har präglats av det fortsatta arbetet med renodlingen mot produktion av Private Label produkter. Kärnverksamheten utvecklas väl och leverera tillfredsställande tillväxt även om toplineomsättningen i kvartalet avspeglas av utfasningen av distributionen av externa varumärken.” Viktor Garmiani, VD.

Candles Scandinavia AB (publ) Bokslutskommuniké maj 2022-april 2023

”Vi summerar ytterligare ett händelserikt verksamhetsår där vi lyckats med uppsatt tillväxtmål om drygt 30 % tillväxt samt väsentligt förbättrad EBITDA med ca 22 Mkr exklusive poster av engångskaraktär. Utöver det har vi även beslutat om investeringar i maskiner och robotar som medför en produktionskapacitetsökning motsvarande ca +500 % och en effektivare produktion. Detta helt i enighet med bolagets vision att bygga världens mest kostnadseffektiva fabrik av hållbara dofter för hemmet. Vi har också enligt plan fortsatt internationaliserat vår säljkår.” Viktor Garmiani, VD

Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj 2022- jan 2023

”Under senaste kvartalet har vi stakat ut en ny strategisk riktning för bolaget där ett av de strategiska besluten är att renodla verksamheten för att helt fokusera på kärnverksamheten, vilket är produktion av naturliga och helt vegetabiliska doftljus. Detta innebär att vi satsar helhjärtat på det som gör oss unika och där vi har våra styrkor samt där vi har störst potential marknadsmässigt. Som ett naturligt led i det har bl a samarbetet med Newell gällande distribution av de externa varumärkena Yankee Candle, WoodWick och Millefiori Milano avslutats. Det innebär att vi framöver helt kommer att fokusera på egen produktion av Private Label samt en utökad egen varumärkesportfölj genom företagsförvärv där de förvärvade bolagens produkter kan tillverkas i den egna produktionen.” Viktor Garmiani, VD

Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj – okt 2022

“Vår lönsamma tillväxtresa fortsätter! Både omsättning och lönsamhet ökar kraftigt där vi för fjärde kvartalet i rad överstiger vårt eget tillväxtmål om 30%, med en tillväxttakt om 66% senaste kvartalet och 86% under årets första sex månader. Att vi parallellt med den goda tillväxttakten även förbättrat lönsamheten kraftigt jämfört med samma period föregående år och når en EBITDA-marginal om +6% under första halvåret av innevarande verksamhetsår (jmf -6% samma period föregående år) är urstarkt. Rörelseresultatet ökar från -4,3 Mkr till +6,7 Mkr för årets första 6 månader, en resultatförbättring på hela 11 Mkr. Den goda lönsamheten är ett resultat av tidigare genomförda effektiviseringar i produktion samt våra goda bruttomarginaler. Under kvartalet tecknade vi också bolagets i särklass största avtal någonsin till ett värde av 825 Mkr över fem år, vilket bäddar för både en fortsatt god tillväxt och lönsamhet framöver samt ger en trygg bas för företaget att stå på.” Viktor Garmiani, VD.

Candles Scandinavia har genomfört en riktad emission och tillförs härigenom cirka 42 miljoner kronor

Candles Scandinavia AB (publ) (”Candles Scandinavia” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Growth Market: CANDLE B) offentliggör att Bolaget framgångsrikt har genomfört en riktad nyemission av 640 000 B-aktier till en teckningskurs om 65 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”).

Candles Scandinavia offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission

Candles Scandinavia AB (publ) (”Candles Scandinavia” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Growth Market: CANDLE B) offentliggör härmed en avsikt att genomföra en nyemission av cirka 600 000 aktier till svenska och internationella institutionella investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (den ”Riktade Emissionen”).