Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj-juli 2023

”Över lag ser vi större möjligheter än hot till följd av det försämrade ekonomiska världsläget då potentiella nya kunder nu är mer förändringsbenägna och måna om att hitta nya bättre leverantörer. Vi för många samtal med kundprospekts runt om i Europa just nu och tar marknadsandelar. Kvartalet har präglats av det fortsatta arbetet med renodlingen mot produktion av Private Label produkter. Kärnverksamheten utvecklas väl och leverera tillfredsställande tillväxt även om toplineomsättningen i kvartalet avspeglas av utfasningen av distributionen av externa varumärken.” Viktor Garmiani, VD.

Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj – juli 2022

”Tack vare de investeringar som genomfördes föregående verksamhetsår i produktionskapacitet samt de effektiviseringar som genomförts i produktionen under våren genom minskad personalstyrka om 35 personer och samtidigt en ökad produktionstakt, har vi lyckats åstadkomma en tillväxt om +137% jämfört med motsvarande kvartal föregående år samt en EBITDA-marginal om +5% (-26% Q1 2021/2022). Vi har därmed, för tredje kvartalet i rad, vida överstigit de tillväxtmål som tidigare kommunicerats med en tillväxttakt om minst +30%. Candles Scandinavia fortsätter tillväxtresan med lönsamhet och leder samtidigt branschen mot omställningen till en mer hållbar doftljusmarknad – fri från råolja!”