Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj – okt 2022

“Vår lönsamma tillväxtresa fortsätter! Både omsättning och lönsamhet ökar kraftigt där vi för fjärde kvartalet i rad överstiger vårt eget tillväxtmål om 30%, med en tillväxttakt om 66% senaste kvartalet och 86% under årets första sex månader. Att vi parallellt med den goda tillväxttakten även förbättrat lönsamheten kraftigt jämfört med samma period föregående år och når en EBITDA-marginal om +6% under första halvåret av innevarande verksamhetsår (jmf -6% samma period föregående år) är urstarkt. Rörelseresultatet ökar från -4,3 Mkr till +6,7 Mkr för årets första 6 månader, en resultatförbättring på hela 11 Mkr. Den goda lönsamheten är ett resultat av tidigare genomförda effektiviseringar i produktion samt våra goda bruttomarginaler. Under kvartalet tecknade vi också bolagets i särklass största avtal någonsin till ett värde av 825 Mkr över fem år, vilket bäddar för både en fortsatt god tillväxt och lönsamhet framöver samt ger en trygg bas för företaget att stå på.” Viktor Garmiani, VD.

Candles Scandinavia AB lämnar halvårsrapport för perioden maj-oktober 2021

”Fortsatt stark tillväxt med +28 % för första halvåret vilket är i enlighet med plan och består endast av organisk tillväxt. Tack vare det nya kapital bolaget tog in i samband med noteringen har investeringar och kostnader kunnat tagits i syfte att snabbt höja produktionskapaciteten och möta den kraftigt ökade kundefterfrågan.” VD Viktor Garmiani