Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj-okt 2023

Örebro, 27 november 2023 Candles Scandinavia AB, en ledande europeisk producent av doftljus producerade med 100% växtbaserat, biologiskt nedbrytbart vax, baserad på svenskodlad raps, offentliggör härmed delårsrapport för perioden maj till oktober 2023. Delårsrapporten finns i sin helhet tillgänglig på www.candles.se/rapporter/ och som bifogad fil. “Med en ny strategi och en uppdaterad finansiell prognos har vi nu kommit halvvägs in i det vi kallar omställningsåret och jag kan konstatera att vi följer den plan vi har satt. Trots en något svagare omsättning levererar vi ett starkt EBITDA. Bolaget står väl rustat inför slutfasen med totala tillgängliga likvida medel om ca 55 MSEK, som beräknas öka under återstående period.” säger Viktor Garmiani, VD.

Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj-juli 2023

”Över lag ser vi större möjligheter än hot till följd av det försämrade ekonomiska världsläget då potentiella nya kunder nu är mer förändringsbenägna och måna om att hitta nya bättre leverantörer. Vi för många samtal med kundprospekts runt om i Europa just nu och tar marknadsandelar. Kvartalet har präglats av det fortsatta arbetet med renodlingen mot produktion av Private Label produkter. Kärnverksamheten utvecklas väl och leverera tillfredsställande tillväxt även om toplineomsättningen i kvartalet avspeglas av utfasningen av distributionen av externa varumärken.” Viktor Garmiani, VD.

Candles Scandinavia AB (publ) Årsredovisning maj 2022-april 2023 publicerad

Candles Scandinavia AB:s årsredovisning för maj 2022-april 2023 är nu publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.candles.se/rapporter/ samt bifogad.För mer information, vänligen kontakta: Kontakter Viktor GarmianiVD+46 (0) 73 519 39 99viktor.garmiani@candles.se Gabriella Weinsjö Lindéntf CFO+46 (0) 70 533 40 90gabriella.weinsjo@candles.se Om Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ), med kunder som H&M, Åhléns, Lyko, Rituals med…

Candles Scandinavia AB (publ) Bokslutskommuniké maj 2022-april 2023

”Vi summerar ytterligare ett händelserikt verksamhetsår där vi lyckats med uppsatt tillväxtmål om drygt 30 % tillväxt samt väsentligt förbättrad EBITDA med ca 22 Mkr exklusive poster av engångskaraktär. Utöver det har vi även beslutat om investeringar i maskiner och robotar som medför en produktionskapacitetsökning motsvarande ca +500 % och en effektivare produktion. Detta helt i enighet med bolagets vision att bygga världens mest kostnadseffektiva fabrik av hållbara dofter för hemmet. Vi har också enligt plan fortsatt internationaliserat vår säljkår.” Viktor Garmiani, VD

Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj 2022- jan 2023

”Under senaste kvartalet har vi stakat ut en ny strategisk riktning för bolaget där ett av de strategiska besluten är att renodla verksamheten för att helt fokusera på kärnverksamheten, vilket är produktion av naturliga och helt vegetabiliska doftljus. Detta innebär att vi satsar helhjärtat på det som gör oss unika och där vi har våra styrkor samt där vi har störst potential marknadsmässigt. Som ett naturligt led i det har bl a samarbetet med Newell gällande distribution av de externa varumärkena Yankee Candle, WoodWick och Millefiori Milano avslutats. Det innebär att vi framöver helt kommer att fokusera på egen produktion av Private Label samt en utökad egen varumärkesportfölj genom företagsförvärv där de förvärvade bolagens produkter kan tillverkas i den egna produktionen.” Viktor Garmiani, VD

Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj – okt 2022

“Vår lönsamma tillväxtresa fortsätter! Både omsättning och lönsamhet ökar kraftigt där vi för fjärde kvartalet i rad överstiger vårt eget tillväxtmål om 30%, med en tillväxttakt om 66% senaste kvartalet och 86% under årets första sex månader. Att vi parallellt med den goda tillväxttakten även förbättrat lönsamheten kraftigt jämfört med samma period föregående år och når en EBITDA-marginal om +6% under första halvåret av innevarande verksamhetsår (jmf -6% samma period föregående år) är urstarkt. Rörelseresultatet ökar från -4,3 Mkr till +6,7 Mkr för årets första 6 månader, en resultatförbättring på hela 11 Mkr. Den goda lönsamheten är ett resultat av tidigare genomförda effektiviseringar i produktion samt våra goda bruttomarginaler. Under kvartalet tecknade vi också bolagets i särklass största avtal någonsin till ett värde av 825 Mkr över fem år, vilket bäddar för både en fortsatt god tillväxt och lönsamhet framöver samt ger en trygg bas för företaget att stå på.” Viktor Garmiani, VD.

Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj – juli 2022

”Tack vare de investeringar som genomfördes föregående verksamhetsår i produktionskapacitet samt de effektiviseringar som genomförts i produktionen under våren genom minskad personalstyrka om 35 personer och samtidigt en ökad produktionstakt, har vi lyckats åstadkomma en tillväxt om +137% jämfört med motsvarande kvartal föregående år samt en EBITDA-marginal om +5% (-26% Q1 2021/2022). Vi har därmed, för tredje kvartalet i rad, vida överstigit de tillväxtmål som tidigare kommunicerats med en tillväxttakt om minst +30%. Candles Scandinavia fortsätter tillväxtresan med lönsamhet och leder samtidigt branschen mot omställningen till en mer hållbar doftljusmarknad – fri från råolja!”

Candles Scandinavia AB (publ) Bokslutskommuniké maj 2021- april 2022

“Med 48% tillväxt under det gångna verksamhetsåret och hela 65% under Q4, lägger teamet bakom Candles Scandinavia ännu ett år med kraftig tillväxt bakom sig där vi vida överträffar våra egna högt uppsatta tillväxtmål. Att dessutom starta det nya verksamhetsåret med en full orderbok hela 12 månader framåt innehållande bl.a. order om 145 Mkr från vår största kund Rituals, vilket kan sättas i relation till hela bolagets totala omsättning om 164 Mkr under det gångna verksamhetsåret, ger en fantastisk start på det nya verksamhetsåret. Dessutom har bolaget genomfört stora investeringar i utökad produktionskapacitet, en större organisation och flertalet effektiviserings- och utvecklingsprojekt, vilka kommer att medföra en stor och omedelbar effekt både genom ökad omsättning och kraftigt förbättrad lönsamhet redan i år.” VD Viktor Garmiani