Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj-juli 2023

”Över lag ser vi större möjligheter än hot till följd av det försämrade ekonomiska världsläget då potentiella nya kunder nu är mer förändringsbenägna och måna om att hitta nya bättre leverantörer. Vi för många samtal med kundprospekts runt om i Europa just nu och tar marknadsandelar. Kvartalet har präglats av det fortsatta arbetet med renodlingen mot produktion av Private Label produkter. Kärnverksamheten utvecklas väl och leverera tillfredsställande tillväxt även om toplineomsättningen i kvartalet avspeglas av utfasningen av distributionen av externa varumärken.” Viktor Garmiani, VD.

Kallelse till årsstämma i Candles Scandinavia AB (publ)

Aktieägarna i Candles Scandinavia AB (publ), org.nr 556791-4147, kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 september 2023 klockan 09.00 i Candles Scandinavias lokaler på CV-gatan 38B i Örebro.För att få rätt att deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 augusti 2023, dels anmäla sitt deltagande…

Candles Scandinavia AB (publ) Årsredovisning maj 2022-april 2023 publicerad

Candles Scandinavia AB:s årsredovisning för maj 2022-april 2023 är nu publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.candles.se/rapporter/ samt bifogad.För mer information, vänligen kontakta: Kontakter Viktor GarmianiVD+46 (0) 73 519 39 99viktor.garmiani@candles.se Gabriella Weinsjö Lindéntf CFO+46 (0) 70 533 40 90gabriella.weinsjo@candles.se Om Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ), med kunder som H&M, Åhléns, Lyko, Rituals med…

Candles Scandinavia AB (publ) Bokslutskommuniké maj 2022-april 2023

”Vi summerar ytterligare ett händelserikt verksamhetsår där vi lyckats med uppsatt tillväxtmål om drygt 30 % tillväxt samt väsentligt förbättrad EBITDA med ca 22 Mkr exklusive poster av engångskaraktär. Utöver det har vi även beslutat om investeringar i maskiner och robotar som medför en produktionskapacitetsökning motsvarande ca +500 % och en effektivare produktion. Detta helt i enighet med bolagets vision att bygga världens mest kostnadseffektiva fabrik av hållbara dofter för hemmet. Vi har också enligt plan fortsatt internationaliserat vår säljkår.” Viktor Garmiani, VD