Candles Scandinavia AB har erhållit ett villkorat godkännande för notering av sina B-aktier på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör en bolagsbeskrivning

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Candles Scandinavia AB (”Candles” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget avser att notera sina B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) och har erhållit ett villkorat godkännande av Nasdaq Stockholm AB. Nasdaq Stockholm AB har bedömt att Bolaget uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North och har uppgett att Nasdaq Stockholm AB kommer att godkänna Bolagets ansökan om notering av Bolagets B-aktier, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, däribland spridningskravet. Beräknad första handelsdag är den 8 november 2021. Bolaget offentliggör härmed även en bolagsbeskrivning i samband med en kommande nyemission av B-aktier (”Nyemissionen”).

Nyemissionen och noteringen
Bolaget avser att notera sina B-aktier på Nasdaq First North och genomför i samband därmed en nyemission som är avsedd att möjliggöra vidare investeringar för att kunna möta den ökande efterfrågan. Emissionslikviden från Nyemissionen är avsedd att fördelas mellan satsningar på försäljning och marknadsföring, maskinell automatisering och vidare produktutveckling.

Nasdaq Stockholm AB har bedömt att Bolaget uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market och har uppgett att Nasdaq Stockholm AB kommer att godkänna Bolagets ansökan om notering av Bolagets B-aktier, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, däribland spridningskravet.

Mer information om Bolaget och Nyemissionen presenteras i bolagsbeskrivningen som, inklusive fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgänglig via Bolagets hemsida (www.candles.se/ipo-2021/) samt på emissionsinstitutet Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se).

Bolagets huvudägare, styrelsen samt ledande befattningshavare i Candles Scandinavia AB har genom lock-up-åtaganden åtagit sig att under 360 dagar från första handelsdagen av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North inte sälja några aktier i Bolaget. Vidare har tecknare i pre-IPO emissionen som genomfördes i juli 2021, åtagit sig att under 180 dagar från första handelsdagen av Bolagets B-aktier inte sälja några aktier i Bolaget.

Tidsplan för noteringen och villkor för Nyemissionen i korthet

  • Nyemissionen omfattar totalt 380 000 B-aktier vilket motsvarar en emissionslikvid om 24,7 MSEK (före emissionskostnader).
  • Anmälningsperioden pågår under perioden 18 oktober-29 oktober 2021.
  • Erbjudandepriset har fastställts av styrelsen till 65 SEK per B-aktie.
  • Minsta anmälningspost: 80 B-aktier, vilket motsvarar 5 200 SEK.
  • Antal aktier före Nyemissionen är 7 446 785 (varav 6 446 785 är B-aktier).
  • Likviddagen är den [4] november 2021.
  • Beräknad första dag för handel, under förutsättning att Nasdaq Stockholm AB godkänner Bolagets ansökan, är den 8 november 2021.
  • Kortnamn (ticker): CANDLE B.
  • ISIN-kod för B-aktien: SE0016797773

Candles VD och grundare Viktor Garmiani kommenterar
“Vi har antagit utmaningen att göra det inget annat bolag i vår bransch gjort tidigare – att tillverka doftljus i 100 procent naturligt vax i stor skala. Trots att vi dagligen uppmärksammas om de klimatförändringar som kommer av människans användning av fossila bränslen är paraffin fortfarande den dominerande komponenten i ljusvax världen över.

Efter flera år av långa dagar och sena nätter lyckades vi tillslut hitta ett recept och en metod för att tillverka doftljus i stor skala utan en gnutta paraffin. Vi lyckades med det som så många andra hade försökt sig på men givit upp. Därför kan vi idag på marknaden stoltsera med kunder som H&M, Åhléns och KICKS men också internationella kunder så som danska Bloomingville och holländska Rituals. Vad som också är glädjande är att vi under sommaren fick in Ilija Batljan, grundare och VD för fastighetsbolaget SBB, som investerare i Bolaget.

Men, som de flesta andra bolag har vi våra utmaningar och i vårt fall brukar jag få höra att det är ett lyxproblem. Hur vi än gör verkar vi inte komma i kapp efterfrågan. För bara ett år sedan tillverkade vi 4400 doftljus om dagen, nu är vi uppe i 25 000 doftljus per dag och vi tänker inte bromsa in, tvärtom. Genom nyemissionen och den stundande börsnoteringen säkerställer vi en ännu ljusare framtid för Candles Scandinavia och en fortsatt investering i att bygga kapacitet och tillväxt.”

Kort om Candles Scandinavia AB
Candles Scandinavia producerar doftljus med 100 procent växtbaserat, biologiskt nedbrytbart ljusvax, i stor skala. Bolaget erbjuder ett hållbart alternativ till det dominerande paraffinet, som utvinns av fossilt bränsle. Candles Scandinavia vänder sig i första hand till affärskedjor och varumärken inom mode, skönhet och heminredning, till vilka de erbjuder en private label-lösning. Affärsområdet Private label stod per den 31 juli 2021 för ca 70 procent av Bolagets totala omsättning. Resterande 30 procent utgjordes av det andra affärsområdet Brands, där Bolaget har den exklusiva distributionsrätten till två av världens största doftljusvarumärken Yankee Candle och WoodWick.

Paraffin är den vanligast förekommande råvaran vid doftljusproduktion. Paraffin framställs av den fossila råvaran olja och har som alla fossila bränslen kritiserats för de negativa påföljder det har på klimat, miljö och hälsa. Det kan därför tyckas anmärkningsvärt att omställningen från paraffin till mer hållbara alternativ inte kommit längre. Förklaringen är att paraffin är mycket tåligt och enkelt att hantera, tål snabba temperaturförändringar och dessutom kostnadseffektivt vid produktion.

Nu står Bolaget inför nästa steg och utökar sin produktion av private label-produkter. Efterfrågan och orderinflödet växer kontinuerligt i takt med att fler och fler kunder uppmärksammar paraffinets negativa påföljder på klimat, miljö och hälsa samt att det numera finns en producent som erbjuder ett hållbart alternativ för storskalig produktion. Hela produktionen sker i Bolagets lokaler centralt i Örebro.

Rådgivare
Carlsquare AB är finansiell partner och Nordic Issuing agerar som projektledare för Nyemissionen och noteringen, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Candles i samband med Nyemissionen. Nordic Issuing agerar även emissionsinstitut. Amudova AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta:
Viktor Garmiani, VD, Candles Scandinavia AB
Telefon: +46 (0) 73 519 39 99
E-post: viktor.garmiani@candles.se

Martin Fredell, CFO, Candles Scandinavia AB
Telefon: +46 (0) 76 110 31 00
E-post: martin.fredell@candles.se

Certified Adviser
Amudova AB
Telefon: +46 (0) 8-546 017 58
E-post: info@amudova.se

Denna information utgör insiderinformation som Candles Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Viktig Information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Candles Scandinavia AB i någon jurisdiktion, varken från Candles Scandinavia AB eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i värdepapper. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya värdepapper i Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets värdepapper, vilken inte har verifierats av eller deras rådgivare. Bolagets rådgivare agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Bolagets rådgivare är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inom obligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna värdepapperna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets värdepapper lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana värdepapper är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana värdepapper till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen " Målmarknadsbedömningen") Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Candles Scandinavia AB värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Candles Scandinavia AB värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Candles Scandinavia ABs värdepapper endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Bolagets rådgivare endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Candles värdepapper.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Candles värdepapper samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.