Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj 2022- jan 2023

”Under senaste kvartalet har vi stakat ut en ny strategisk riktning för bolaget där ett av de strategiska besluten är att renodla verksamheten för att helt fokusera på kärnverksamheten, vilket är produktion av naturliga och helt vegetabiliska doftljus. Detta innebär att vi satsar helhjärtat på det som gör oss unika och där vi har våra styrkor samt där vi har störst potential marknadsmässigt. Som ett naturligt led i det har bl a samarbetet med Newell gällande distribution av de externa varumärkena Yankee Candle, WoodWick och Millefiori Milano avslutats. Det innebär att vi framöver helt kommer att fokusera på egen produktion av Private Label samt en utökad egen varumärkesportfölj genom företagsförvärv där de förvärvade bolagens produkter kan tillverkas i den egna produktionen.” Viktor Garmiani, VD

Finansiell utveckling (Q3)
2022-11-01 – 2023-01-31

 • Intäkterna uppgick till 64 871 (65 138) tkr
 • Rörelseresultat uppgick till 1 208 (-1 993) tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 2 000 (-2 709) tkr
 • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 753 (-2 029) tkr

Finansiell utveckling (Q1-Q3)
2022-05-01 – 2023-01-31

 • Intäkterna uppgick till 186 559 (130 531) tkr
 • Rörelseresultat uppgick till 7 954 (-6 303) tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 8 544 (-7 514) tkr
 • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 7 067 (-5 703) tkr
Nyckeltal Koncern          
  3 månader
nov 2022 –
jan 2023
3 månader
nov 2021 –
jan 2022
9 månader
maj 2022 –
jan 2023
9 månader
maj 2021 –
jan 2022
Räkenskapsår
maj 2021 –
apr 2022
Totala intäkter (tkr) 64 871 65 138 186 559 130 531 164 402
Nettoomsättning (tkr) 63 915 63 222 182 840 126 596 158 335
EBITDA-marginal 3% -2% 5% -4% -8%
EBIT-marginal 2% -3% 4% -5% -9%
Soliditet 53% 46% 53% 46% 43%
Kassalikviditet 304% 79% 304% 79% 49%
Avkastning på totalt kapital 2% -2% 6% -6% -15%
Avkastning på eget kapital 2% -6% 9% -15% -39%
Data per aktie          
Resultat (kr) 0,20 -0,26 0,82 -0,73 -1,62
Eget kapital (kr) 11,49 6,29 11,49 6,29 5,39
Antal aktier vid periodens slut (milj) 8,65 7,83 8,65 7,83 7,83

VD Viktor Garmiani har ordet
Under senaste kvartalet har vi stakat ut en ny strategisk riktning för bolaget där ett av de strategiska besluten är att renodla verksamheten för att helt fokusera på kärnverksamheten, vilket är produktion av naturliga och helt vegetabiliska doftljus. Detta innebär att vi satsar helhjärtat på det som gör oss unika och där vi har våra styrkor samt där vi har störst potential marknadsmässigt. Som ett naturligt led i det har bl a samarbetet med Newell gällande distribution av de externa varumärkena Yankee Candle, WoodWick och Millefiori Milano avslutats. Med hänsyn till avtalsmässiga uppsägningstider avslutas olika varumärken i etapper under 2023. Det innebär att vi framöver helt kommer att fokusera på egen produktion av Private Label samt en utökad egen varumärkesportfölj genom företagsförvärv där de förvärvade bolagens produkter kan tillverkas i Candles Scandinavias egen produktion. Utfasningen av distributionsverksamheten innebär en kortsiktig inbromsning av försäljningstillväxten nu under vintern/våren kalenderår 2023, vilket även inneburit att nettoomsättningen under senaste kvartalet ökat med +1,1%, till skillnad från den klart högre tillväxttakten som varit tidigare kvartal innevarande räkenskapsår. För årets första nio månader uppgår tillväxten till +43% jämfört med samma period föregående verksamhetsår. Prognosen för helåret visar på en tillväxttakt som uppgår till minst 30% jämfört föregående verksamhetsår, vilket är i linje med vad som kommunicerats sedan tidigare.

Vi har under senaste kvartalet fortsatt fokusera på lönsam tillväxt och att gradvis förbättra lönsamhetsnivån i bolaget. EBITDA uppgick till +1,7 Mkr (-1,5 Mkr Q3 2021/2022), vilket innebär en betydande förbättring av EBITDA-marginalen, som uppgick till +2,6% (jämfört samma period föregående år uppgick den till -2,4%), och är ett fortsatt resultat av tidigare genomförda effektiviseringar i bolaget. För verksamhetsårets första nio månader uppgår EBITDA till +9,3 Mkr och en EBITDA-marginal om +5,1%, att jämföra med samma period föregående år där EBITDA uppgick till -5,0 Mkr och en EBITDA-marginal om -4%.

Nu under februari månad medverkade vi på Private Label-mässan Paris Packaging Week i Paris som är inriktad på produkter och förpackningar inom områdena parfym, doftprodukter, kosmetik och hudvård. Mässan hade ca 600 utställare och ca 8 900 besökare, men där Candles Scandinavias monter utmärkte sig bland de bolagen med topp 5% flest registrerade besökare i montern av mässans samtliga utställare. Det vittnar om det stora intresse som finns för Candles Scandinavia som bolag och för våra naturliga och helt vegetabiliska doftljus, men vittnar även om den stora marknadspotential som vi har inom Private Label-tillverkning. Detta stärker än mer den nya strategiska riktningen att helt fokusera på vår kärnverksamhet.

Som ett ytterligare led i vår nya satsning går vi in i slutfasen av ombyggnation av vårt nya utvecklingslaboratorium, som beräknas stå klart inom någon månad. Tack vare detta kommer vi att kunna ta ytterligare steg i vår utveckling av vårt naturliga vax, nya produkter och bli en större aktör på marknaden.

Samtidigt som vi renodlar verksamheten upplever vi en mer prisfokuserad omvärld p g a ökad inflation och höjda energikostnader. Vi har därför tagit strategiska beslut att öka våra investeringar i IT-automation och robotisering i produktionen samtidigt som en optimering av personalstyrkan sker. Det kommer att ske neddragningar i vissa funktioner samtidigt som Bolaget förstärker organisationen inom framförallt sälj och produktutveckling. Organisationsförändringen innebär en minskad personalkostnad i storleksordningen ca 20 Mkr på rullande 12-månadersbasis och kommer att göra bolaget än mer konkurrenskraftigt.

Vi kan sammanfatta ytterligare ett händelserikt kvartal där vi tagit ytterligare steg mot vår mission- Att leda omställningen till en 100% hållbar doftmarknad.

Örebro, 27 februari, 2023
Viktor Garmiani
VD och grundare
Candles Scandinavia (publ)

Händelser under perioden

 • Den 1 november 2022 meddelar Candles att 12 Mkr av totalt konvertibellån om 57 Mkr konverteras till aktier. Som tidigare kommunicerats har Bolaget upptagit ett konvertibellån hänförligt till den nya fastighet som skall uppföras uppgående till 57 Mkr, där tre långivare nu helt eller delvis nyttjat optionen att konvertera om sina delar av lånet till 184 284 st B-aktier motsvarande ca 12 Mkr.
 • Den 23 november 2022 meddelar Candles att EcoVadis, som är en ledande organisation för Business Sustainability Ratings, uppgraderar Candles Scandinavias betyg från Brons till Silver för år 2022.
 • Den 9 januari 2023 meddelar Candles att bolaget genomför organisationsförändring som genererar 20 MSEK i minskade kostnader på årsbasis och renodlar verksamheten till 100% naturliga doftljus genom att avsluta samarbetet med Newell brands (Yankee Candle, WoodWick och Millefiori Milano).

Händelser efter periodens slut

 • Inga övriga händelser att rapportera.

Samtliga publicerade finansiella rapporter finns på bolagets hemsida:
https://www.candles.se/rapporter/