Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj-jan 2023/2024

”Med tillgängliga likvida medel om närmare 68 MSEK befinner vi oss i en spännande fas av vårt omställningsår, där både automatisering av vår produktion och vår internationaliseringsprocess överträffar förväntningarna.”

Finansiell utveckling (Q3)
2023-11-01 – 2024-01-31

  • Intäkterna uppgick till 41 061 (64 871) tkr
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -860 (1 671) tkr
  • Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -1 515 (1 208) tkr
  • Resultatet före skatt uppgick till – 3 464 (2 000) tkr
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -2 750 (1 753) tkr

Finansiell utveckling (Q1-Q3)
2023-05-01 – 2024-01-31

  • Intäkterna uppgick till 144 143 (186 559) tkr
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9 325 (9 336) tkr
  • Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 2 893 (7 954) tkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 891 (8 544) tkr
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 707 (7 067) tkr
Nyckeltal Koncern          
  nov-jan 2023/2024 nov-jan 2022/2023 maj-jan 2023/2024 maj-jan 2022/2023 maj 2022-apr2023
Totala intäkter (tkr) 41 061 64 871 144 143 186 559 215 052
Nettoomsättning (tkr) 40 599 63 915 142 861 182 840 210 741
EBITDA (tkr) -860 1 671 9 325 9 336 4 006
EBITDA-marginal -2% 3% 7% 5% 2%
EBIT (tkr) -1 515 1 208 2 893 7 954 2 096
EBIT-marginal -4% 2% 2% 4% 1%
Soliditet 79% 53% 79% 53% 57%
Kassalikviditet 683% 304% 683% 304% 137%
Avkastning på totalt kapital -1% 2% 3% 6% 1%
Avkastning på eget kapital -4% 2% 1% 9% 2%
Data per aktie          
Resultat (kr) -0,32 0,20 0,08 0,82 0,11
Eget kapital (kr) 10,97 11,49 10,97 11,49 10,89
Antal aktier vid periodens slut (milj) 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65

VD Viktor Garmiani har ordet
Efter en intensiv period kan vi rapportera att vi avslutar det tredje kvartalet för vårt brutna räkenskapsår helt i linje med den guidning och prognos vi presenterade i mitten av november 2023. I enlighet med den nya strategin och den prognos vi kommunicerade för verksamhetsåret 2023/2024, förväntar vi oss en minskning i omsättning på ca 10–15 procent. Denna förändring är direkt kopplad till vårt beslut om att avveckla distributionen av externa varumärken för att istället fokusera på kärnverksamheten. Trots detta förväntas vi bibehålla ett positivt EBITDA om 2 procent. Det tredje kvartalet har trots en nedgång i omsättning och EBITDA, varit rikt på positiva händelser. Detta inkluderar nya kundavtal, framgångsrika internationella expansioner, en stärkt finansiell position (kassa) och att vi ligger i fas med fabriksuppgraderingarna. Vårt strategiska fokus ligger kvar:

• Kärnverksamheten: Vi fortsätter att prioritera Private Labelsegmentet, vilket ytterligare befäster vår position på marknaden.
• Effektivitetsinvesteringar: Med investeringar i IT-automation och robotisering kommer vi öka vår produktionskapacitet med över 500 procent från midsommar 2024, vilket kommer förbättra vår effektivitet och marginal per producerad enhet.
• Internationalisering: Vi har på kort tid etablerat representation på nyckelmarknader som Storbritannien, Frankrike och nyligen USA, utöver Nederländerna, Belgien och Norden där vi redan är aktiva. Vi befinner oss i en spännande fas av vårt omställningsår, där både automatisering av vår produktion och vår internationaliseringsprocess
överträffar förväntningarna. De insatser vi gör nu förväntas, i linje med vår prognos för de kommande tre verksamhetsår resultera i:

• En årlig tillväxt om 30 procent med ett positivt EBITDA
• Inom tidsramen uppnå ett EBITDA om 15–17 procent
• Försäljningsrepresentation i minst 15 länder
• Löpande kundintäkter från minst 20 länder

Trots en utmaning i kvartalets omsättning och EBITDA-resultat har vi lyckats mer än dubblera vår kassa, från 9,5 MSEK föregående kvartal till 22,7 MSEK. Denna ökning sker till följd av fortsatt lyckad utförsäljning av tredjeparts varumärken, ett affärsområde som är under avveckling. Med en ej nyttjad beviljad check- och fakturakredit om 45 MSEK och därtill en kassa om 22,7 MSEK, innebärande total tillgänglig likviditet om 67,5 MSEK, konstaterar styrelsen att bolagets rörelsekapital är mer än tillräcklig för bolagets finansiering och tillväxt.

Som nämns ovan går vår internationalisering över förväntan. Vi har framgångsrikt etablerat närvaro genom egna representanter i flera strategiskt viktiga europeiska länder utanför Norden, inklusive Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland. Efter rapportperiodens utgång har vi även beslutat att expandera till USA, världens största marknad för doftljus och en milstolpe i sig för Candles Scandinavia. Bakgrunden är att Jim Ramaker, tidigare VD för bolaget bakom det framstående varumärket Woodwick, har anslutit sig till Candles Scandinavias team. Med hans expertis och erfarenhet inom branschen kommer Ramaker att spela en nyckelroll i utvecklingen och genomförandet av vår strategi på den amerikanska marknaden, vilket markerar en betydande fas i vår fortsatta expansion och tillväxt.

Att vi kunnat påskynda vår internationalisering beror främst på vår förmåga att rekrytera rätt talanger, att vi redan nu börjat säkra internationella kundavtal och att vår kundpipeline håller hög tillväxt. Med vetskap om att det tar mellan 9–18 månader från introduktion till nytt kundavtal är vår kundpipeline i kombination med vår kommunicerade treårsprognos avgörande faktorer för vilken takt vi ska hålla. Märk väl att dessa faktorer även finns med vid ett eventuellt beslut om förvärv.

Avslutningsvis vill jag tacka varje medarbetare och aktieägare som är med och bidrar till vår omvandling, vi är på väg att skapa något riktigt stort. Vår företagskultur och beslutsamhet reflekteras tydligt i vår förmåga att uppnå mål och framgångsrikt genomföra vår strategi. Detta bevisas av vårt framgångsrika internationaliseringsprojekt och uppbyggnaden av en europeisk säljkår, som har resulterat i nio nya internationella kunder under de senaste nio månaderna. Med en solid plan följer vi vår strategi och vinner nu marknadsdelar i Europa.

Örebro, 26 februari, 2024

Viktor Garmiani
VD och grundare
Candles Scandinavia AB (publ)

Händelser under perioden
• Den 14 november 2023 meddelar Candles att bolaget justerar och förtydligar sina kortsiktiga och
långsiktiga finansiella mål till följd av Bolagets nya strategi. Vid inledningen av 2023 presenterade Bolaget ett beslut om att renodla strategin till att enbart fokusera på kärnverksamheten; produktion av helt vegetabiliska doftljus samt andra rumsdofter inom affärsområdet Private Label. Beslutet har givit möjlighet till investeringar i kapacitetshöjande åtgärder såsom automatisering och robotisering samtidigt som affärsområdet Brands avvecklats (import och distribution av externa varumärken, så som Yankee Candle, Woodwick m.fl.) och dotterbolaget Leyonore avyttrats.

• Den 7 december 2023 meddelar Candles att bolaget utökar sin internationella närvaro genom rekryteringen av Georgina Silver som ny National Account Manager i Storbritannien. Med 14 års erfarenhet från branschen och senast från en position som National Account Manager på Newell i Storbritannien tar Bolaget ett viktigt steg in på den brittiska marknaden.

• Den 18 januari 2024 meddelar Candles ett tydligt trendskifte inom ljusbranschen. Enligt en rapport sammanställd
av ECMA (European Candle Manufacturers Association), har det skett en tydlig trendförändring inom ljusindustrin i Europa. Underlagen pekar på en kraftig ökning i priset per kilo ljus som konsumeras av kunder, vilket indikerar att konsumenter nu spenderar mer på högkvalitativa ljus.

• Den 25 januari 2024 meddelar Candles man erhållit en ny order från den svenska varuhuskedjan Åhléns för tillverkning av doftljus samt doftpinnar under bolagets egna varumärke Berså. Bolaget har nu erhållit en order gällande produktion av doftljus i 100% naturligt vax samt rumsdofter (även kallad doftpinnar) från Åhléns under Kundens eget varumärke Berså. Leverans beräknas ske under hösten 2024.

Händelser efter perioden
• Den 2 februari 2024 meddelar Candles att bolaget erhåller order från en ny kund med ca 300 återförsäljare i Holland. Candles fortsätter ta marknadsandelar och har erhållit en order från bolaget Algemene voorwaarden Senenzo BV under varumärket Sen&zo, med ca 300 återförsäljare främst i Holland. Ordervärdet uppgår initialt till ca 3 Mkr men där bolaget ser en god potential till betydligt större ordervärden övertid.

• Den 9 februari 2024 meddelar Candles att en extra bolagsstämma ägt rum. Stämman beslutade om makulering av teckningsoptioner och införande av Incitamentsprogram 2024/2027.

• Den 21 februari 2024 meddelar Candles att bolaget tar sikte på USA och anställer tidigare VDn för bolaget bakom varumärket WoodWick, James Ramaker som ny Country Manager för den amerikanska marknaden. Jim, som har mer än tre decenniers erfarenhet inom sektorn och tidigare roller som Vice President för Blyth Industries och President för Virginia Gift Brands (bolaget bakom bl.a. varumärket WoodWick), markerar ett viktigt strategiskt avancemang för Bolaget i USA. Hans uppdrag inkluderar att etablera och leda Candles Scandinavias verksamhet i USA, vilket potentiellt omfattar förvärv av både varumärken och produktionsanläggningar i USA.

Inga övriga händelser att rapportera.