Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj – juli 2022

”Tack vare de investeringar som genomfördes föregående verksamhetsår i produktionskapacitet samt de effektiviseringar som genomförts i produktionen under våren genom minskad personalstyrka om 35 personer och samtidigt en ökad produktionstakt, har vi lyckats åstadkomma en tillväxt om +137% jämfört med motsvarande kvartal föregående år samt en EBITDA-marginal om +5% (-26% Q1 2021/2022). Vi har därmed, för tredje kvartalet i rad, vida överstigit de tillväxtmål som tidigare kommunicerats med en tillväxttakt om minst +30%. Candles Scandinavia fortsätter tillväxtresan med lönsamhet och leder samtidigt branschen mot omställningen till en mer hållbar doftljusmarknad – fri från råolja!”

Finansiell utveckling (Q1)
2022-05-01 – 2022-07-31

  • Intäkterna uppgick till 43 345 (18 267) tkr
  • Rörelseresultat uppgick till 1 727 (-5 051) tkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 1 096 (-5 252) tkr
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 933 (-4 095) tkr
Nyckeltal koncern
 
 
3 månader
maj – juli
2022
3 månader
maj – juli
2021
Räkenskapsår
maj –  apr
2021/2022
Totala intäkter (tkr) 43 345 18 267 164 402
Nettoomsättning (tkr) 41 812 17 833 158 335
EBITDA-marginal 5% -26% -8%
EBIT-marginal 4% -28% -9%
Soliditet 33% 44% 43%
Kassalikviditet 286% 66% 49%
Avkastning på totalt kapital 2% -7% -15%
Avkastning på eget kapital 3% -17% -39%
       
Data per aktie      
Resultat (kr) 0,12 -0,55 -1,62
Eget kapital (kr) 5,46 4,25 5,39
Antal aktier vid periodens slut (milj) 7,83 7,45 7,83

VD Viktor Garmiani har ordet
Till skillnad från tidigare års Q1 har Q1 2022/2023 utmärkt sig positivt både avseende tillväxt och lönsamhet. Tack vare de investeringar som genomfördes föregående verksamhetsår i produktionskapacitet samt de effektiviseringar som genomförts i produktionen under våren genom minskad personalstyrka om 35 personer och samtidigt en ökad produktionstakt, har vi lyckats åstadkomma en tillväxt om +137% jämfört med motsvarande kvartal föregående år samt en EBITDA-marginal om +5% (-26% Q1 2021/2022). Vi har därmed, för tredje kvartalet i rad, vida överstigit de tillväxtmål som tidigare kommunicerats med en tillväxttakt om minst +30%.

Som ett led i vår internationalisering tecknades ett agentavtal i början av juni månad och därigenom har vi etablerat en europeisk säljorganisation för affärsområdet Private Label. Den nya agenten kommer primärt att ansvara för nya kunder i Belgien, Nederländerna och Luxemburg, vilket redan resulterat i flera konkreta försäljningsordrar från nya kunder. Något som ytterligare visar på en påbörjad internationalisering av bolaget är att vi i mitten på juni mottog en order om 5 Mkr från en befintlig kund i Taiwan. Produkterna säljs i Sydostasien och profileras som miljöljus i premiumkvalitet med svensk design.
 
I mitten på juni säkrades finansieringen av den nya fabrik som vi påbörjat uppförandet av i Örebro. Därmed har bolaget säkrat hela den beräknade kostnaden för byggnationen av den ca 21 000 m2 stora fabriken. Den nya toppmoderna fabriken kommer att cementera vår ledande position inom masstillverkning av 100% naturliga ljus och är en viktig del av vår vision att bygga världens största tillverkare av naturliga och miljövänliga doftprodukter för hemmet.
 
Baserat på Candles Scandinavias position med våra unika och helt naturliga produkter på en i övrigt paraffindominerad mångmiljardmarknad, har styrelsen för bolaget beslutat att utreda möjligheterna till framtida företagsförvärv. Fokus för bolaget kommer fortsatt vara organisk tillväxt, men där företagsförvärv kan vara ett komplement som kan leda till ytterligare möjligheter på marknaden.
 
Vi summerar ytterligare ett framgångsrikt kvartal med en mycket stark tillväxt och en positiv EBITDA-marginal samt flera viktiga initiativ för framtida tillväxt med lönsamhet!
 
Örebro, 29 augusti, 2022
 
Viktor Garmiani
VD Candles Scandinavia (publ)

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 8 juni meddelar Candles att bolaget har tecknat ett agentavtal och därigenom etablerat en europeisk säljorganisation för affärsområdet Private Label. Den nya agenten kommer primärt att ansvara för nya kunder i Belgien, Nederländerna och Luxemburg.
  • Den 10 juni meddelar Candles att bolaget har mottagit en order om 5 Mkr från en befintlig kund i Taiwan. Produkterna kommer att säljas i Sydostasien och profileras som miljöljus i premiumkvalitet med svensk design.
  • Den 16 juni meddelar Candles att bolaget har säkrat finansiering för den nya fabrik som bolaget planerar att uppföra i Örebro. Därmed har bolaget säkrat 100% av den beräknade kostnaden för byggnationen av den ca 21 000 m2 stora fabriken.
  • Den 5 juli meddelar Candles att bolaget har effektiviserat produktionen genom minskad personalstyrka om 35 personer samtidigt som bolaget ökat produktionstakten väsentligen tack vare lyckade maskinuppgraderingar.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Den 4 augusti kallades aktieägarna i Candles Scandinavia AB (publ), org.nr 556791-4147, till årsstämma måndagen den 5 september 2022 klockan 09.00 i Candles Scandinavias lokaler på CV-gatan 38B i Örebro.
  • Den 8 augusti meddelade Candles att bolaget beräknades i kommande rapport (Q1) öka omsättningen med mer än +100% och samtidigt upprätthålla en positiv EBITDA-marginal om ca +5% (-26%) i Q1 2022 (jämfört med samma period föregående år), vilket överträffar tidigare kommunicerade tillväxtmål (+30% på årsbasis).