Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj-juli 2023

”Över lag ser vi större möjligheter än hot till följd av det försämrade ekonomiska världsläget då potentiella nya kunder nu är mer förändringsbenägna och måna om att hitta nya bättre leverantörer. Vi för många samtal med kundprospekts runt om i Europa just nu och tar marknadsandelar. Kvartalet har präglats av det fortsatta arbetet med renodlingen mot produktion av Private Label produkter. Kärnverksamheten utvecklas väl och leverera tillfredsställande tillväxt även om toplineomsättningen i kvartalet avspeglas av utfasningen av distributionen av externa varumärken.” Viktor Garmiani, VD.

Finansiell utveckling (Q1)
2023-05-01 – 2023-07-31

 • Intäkterna uppgick till 30 025 (43 345) tkr
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till –1 589 (2 183) tkr
 • Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -2 175 (1 727) tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 210 (1 096) tkr
 • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare
 • uppgick till -1 755 (933) tkr
Nyckeltal Koncern      
  Maj-juli 2023/2024 Maj-juli 2022/2023 Maj 2022-apr 2023
Totala intäkter (tkr) 30 025 43 345 215 052
Nettoomsättning (tkr) 29 459 41 812 210 741
EBITDA (tkr) -1 589 2 183 4 006
EBITDA-marginal -5 % 5 % 2 %
EBIT (tkr) -2 175 1 727 2 096
EBIT-marginal -7 % 4 % 1 %
Soliditet 71 % 33 % 57 %
Kassalikviditet 218 % 286 % 137 %
Avkastning på totalt kapital -2 % 2 % 1 %
Avkastning på eget kapital -2 % 3 % 2 %
Data per aktie      
Resultat (kr) -0,20 0,12 0,11
Eget kapital (kr) 10,69 5,46 10,89
Antal aktier vid periodens slut (milj) 8,65 7,83 8,65

VD Viktor Garmiani har ordet
Första kvartalet 2023/2024 har präglats av stort fokus på internationalisering och planering för kommande kapacitetsökning samt ökad automation i fabriken. Samtidigt har säljteamet med ledning av vår försäljningschef Cenk Yavas ökat aktiviteten på marknaden, påbörjat en större kartläggning av potentiella nya kunder främst i Europa och vi för många samtal med nya kunder just nu. Det har inneburit att vi, trots en utmanande omvärld med en låg marknadstillväxt till följd av lägre köpkraft hos konsumenterna, haft en god kundtillväxt tar marknadsandelar.

I början av kvartalet fick bolaget möjlighet att hyra ytterligare yta i befintliga lokaler. Detta möjliggör en ökad produktionskapacitet med 500 % redan i befintliga lokaler genom automatisering, robotisering och ytterligare två produktionslinor. Installeringen av de nya robotarna och produktionslinorna löper enligt plan och kommer ske i etapper under verksamhetsåret. När samtliga investeringar är genomförda kommer bolaget att ha ökat sin produktionskapacitet från dagens 25 000 enheter per dag till 144 000 enheter per dag. En av de nya produktionslinorna kommer vara helt anpassad för fyllning och packning av rumsdofter, även kallade doftpinnar, vilket är en snabbt växande och lönsam marknad. Här finns goda möjligheter att utöka produktmixen hos befintliga kunder och även nå ut till nya kunder. Rumsdofter är en produktkategori som för övrigt är stor i Sydeuropa, vilket lämpar sig bra med bolagets framtida fokus.

Som effekt av nämnda möjlighet att expandera fabriken i befintliga lokaler beslutades det att tills vidare pausa byggnationen av den nya fastigheten och även återbetala tidigare upptaget konvertibellån om 45,5 Mkr. Därigenom har bolaget kunnat minska sina räntekostnader och skuldsättningsgrad kraftigt samt öka soliditeten. I samband med detta tog bolaget ett nytt lån om 15 Mkr som främst används för delbetalning av tomten där fastigheten ska byggas samt övriga fastighetsrelaterade kostnader. Planen att uppföra fastigheten kvarstår och är förskjuten ett par år framåt.

Bolaget visar styrka, konkurrenskraft och tillväxtförmåga i kärnaffären, trots minskad köpkraft hos konsumenterna, vilket avspeglar sig i lägre volym per order från befintliga kunder, men kompenseras av ett inflöde av nya kunder som växer vår Private Label affär som helhet. Vi noterar minskad omsättning i avslutad distribution av externa varumärken, vilket är helt enligt plan. Samtidigt ser vi, tack vare ett attraktivt kunderbjudande och hög marknadseffektivitet, med fokus på internationalisering, ett starkt inflöde av nya kunder och större marknadsandelar. Detta kommer att bidra till stark tillväxt framöver. Bolaget har bland annat tecknat ett nytt agentavtal som innebär ökad exponering i Europa. Agenten ansvarar primärt för nya kunder i Frankrike och närliggande länder. Sedan tidigare har bolaget en säljagent i Beneluxområdet. Under kvartalet fick bolaget sin första order från två nya kunder i både Tyskland och Finland, vilket visar att det internationella säljarbetet leder till nya affärer.

Tillväxten i första kvartalet har varit negativ jämfört med samma period föregående år vilket dels förklaras av utfasningen av vår distributionsverksamhet av externa varumärken. Dels att bolaget producerat mycket mot lager, vilket beror på kund- och produktmixen under kvartalet. Båda delarna är helt enligt plan. Bolaget tillverkar endast mot kundspecifik order vilket innebär att det som producerats utgör senarelagda beställningar. Risken för inkurans är obefintlig även om lagernivåerna ökat under kvartalet.

Över lag ser vi större möjligheter än hot till följd av det försämrade ekonomiska världsläget då potentiella nya kunder nu är mer förändringsbenägna och måna om att hitta nya bättre leverantörer. Vi för många samtal med kundprospekts runt om i Europa just nu och tar marknadsandelar. Kvartalet har präglats av det fortsatta arbetet med renodlingen mot produktion av Private Label produkter. Kärnverksamheten utvecklas väl och levererar tillfredsställande tillväxt även om toplineomsättningen i kvartalet avspeglas av utfasningen av distributionen av externa varumärken.

Jag är mycket nöjd med det resultat jag ser av vår renodling av verksamheten, som genomfördes genom avvecklingen av både distributions- och homepartyverksamheten. Nu har hela organisationen fullt fokus på två huvudområden:

 • Ökad omsättning och tillväxt genom ”onboarding” av nya internationella kunder.
 • Förbättrad lönsamhet genom automation, effektivisering och kostnadskontroll.

Fokusering ger resultat.

Örebro, 28 augusti, 2023

Viktor Garmiani
VD och grundare
Candles Scandinavia AB (publ)

Händelser under perioden

 • Den 2 maj 2023 meddelar Candles att bolaget genomför organisationsförändringar. Som ett led i det fortsatta effektiviserings- och utvecklingsarbete som pågår utser Candles Scandinavia Peiman Naderi till ny COO / Vice VD. Samtidigt utses Gabriella Weinsjö Lindén till tf CFO. Det är två interna rekryteringar och båda två kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.
 • Den 4 maj 2023 meddelar Candles att bolaget har erhållit sin första order från en ny kund i Tyskland som ett led i den internationella expansionen som ingår i bolagets tillväxtstrategi.
 • Den 22 maj 2023 meddelar Candles att bolaget har signerat Candles Scandinavia agentavtal med bolaget Natur&Co SAS i Frankrike som säljrepresentant för den franska marknaden.
 • Den 29 maj 2023 meddelar Candles att bolaget har lagt en beställning på 2 st ABB-robotar för produktion av miljövänliga doftljus vilket kommer att leda till ökad effektivitet samt höjd konkurrenskraft. Robotarna kommer att installeras inom 3 månader.
 • Den 1 juni 2023 meddelar Candles att bolaget har investerat i en komplett produktionslina för högvolymproduktion av rumsdofter, vilket är en
 • snabbt växande produktkategori.
 • Den 7 juni 2023 meddelar Candles att bolaget har gjort en större investering i automation genom att beställa ytterligare 11 ABB-robotar.
 • Den 9 juni 2023 meddelar Candles att bolaget har investerat i ytterligare en komplett produktionslina för doftljus. Tillsammans med den nyligen kommunicerade investeringen i en komplett lina för produktion av rumsdofter ökar bolagets totala produktionskapacitet av doftljus och rumsdofter med ca 500 % jämfört med dagens kapacitet.
 • Den 12 juni 2023 lämnar Candles en operationell uppdatering kring flertalet genomförda projekt och beslut. Candles har genomfört stora tillväxtinvesteringar i framför allt maskinell utrustning och robotautomation samt planerar ytterligare investeringar i kapacitet och robotisering. Bolagets planerade investeringar i kapacitet har kunnat tidigareläggas vilket i sin tur medför en kapacitetshöjning om cirka +500 %.
 • Den 30 juni 2023 meddelar Candles att bolaget har återbetalat ett konvertibellån i sin helhet om cirka 45 Mkr. I samband med återbetalningen av konvertibellånet har Candles upptagit ett nytt mindre banklån om 15 Mkr från Danske Bank med en lägre ränta vilket primärt används till finansiering av handpenning på markyta samt projektering av fastigheten.
 • Den 30 juni 2023 meddelar Candles att bolaget får sin första Private Label kund i Finland. Ordern avser doftljus som kunden adderar till sitt sortiment.
 • Den 14 juli 2023 offentliggör Candles årsredovisning för maj 2022 – april 2023.
 • Den 31 juli 2023 skickar Candles ut kallelse till årsstämma. Årsstämman äger rum den 4 Aseptember 2023 klockan 09.00 i Candles lokaler på CV-gatan 28B i Örebro.

Händelser efter perioden

 • Den 21 augusti 2023 meddelar Candles att bolaget fått en order från en ny kund med 45 butiker i Holland, Belgien och Tyskland vilket även innebär bolagets första order på doftspray.
 • Inga övriga händelser att rapportera.