Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj – okt 2022

"Vår lönsamma tillväxtresa fortsätter! Både omsättning och lönsamhet ökar kraftigt där vi för fjärde kvartalet i rad överstiger vårt eget tillväxtmål om 30%, med en tillväxttakt om 66% senaste kvartalet och 86% under årets första sex månader. Att vi parallellt med den goda tillväxttakten även förbättrat lönsamheten kraftigt jämfört med samma period föregående år och når en EBITDA-marginal om +6% under första halvåret av innevarande verksamhetsår (jmf -6% samma period föregående år) är urstarkt. Rörelseresultatet ökar från -4,3 Mkr till +6,7 Mkr för årets första 6 månader, en resultatförbättring på hela 11 Mkr. Den goda lönsamheten är ett resultat av tidigare genomförda effektiviseringar i produktion samt våra goda bruttomarginaler. Under kvartalet tecknade vi också bolagets i särklass största avtal någonsin till ett värde av 825 Mkr över fem år, vilket bäddar för både en fortsatt god tillväxt och lönsamhet framöver samt ger en trygg bas för företaget att stå på." Viktor Garmiani, VD.

Finansiell utveckling (Q2)
2022-08-01 – 2022-10-31

 • Intäkterna uppgick till 78 343 (47 126) tkr
 • Rörelseresultat uppgick till 5 019 (741) tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 5 447 (447) tkr
 • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 381 (422) tkr

Finansiell utveckling (H1)
2022-05-01 – 2022-10-31

 • Intäkterna uppgick till 121 688 (65 393) tkr
 • Rörelseresultat uppgick till 6 746 (-4 310) tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 6 544 (-4 805) tkr
 • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 5 314 (-3 673) tkr

Nyckeltal koncern
 
 
SEK
3 månader
aug – okt
2022
3 månader
aug – okt
2021
6 månader
maj – okt
2022
6 månader
maj – okt
2021
Räkenskapsår
maj –  apr
2021/2022
Totala intäkter (tkr) 78 343 47 126 121 688 65 393 164 402
Nettoomsättning (tkr) 77 113 45 541 118 925 63 374 158 335
EBITDA-marginal 7% 3% 6% -6% -8%
EBIT-marginal 7% 2% 6% -7% -9%
Soliditet 45% 31% 45% 31% 43%
Kassalikviditet 315% 53% 315% 53% 49%
Avkastning på totalt kapital 4% 1% 4% -4% -15%
Avkastning på eget kapital 6% 1% 15% -15% -39%
Data per aktie          
Resultat (kr) 0,52 0,06 0,63 -0,49 -1,62
Eget kapital (kr) 10,14 4,30 10,14 4,30 5,39
Antal aktier vid periodens slut (milj) 8,47 7,45 8,47 7,45 7,83

VD Viktor Garmiani har ordet
Vår lönsamma tillväxtresa har fortsatt under andra kvartalet där vi nu för fjärde kvartalet i rad vida överstiger de tillväxtmål som tidigare kommunicerats med en tillväxttakt om minst 30%. Tillväxten uppgick till 66% i kvartalet och 86% för årets första sex månader. Parallellt med den goda tillväxttakten har vi även förbättrat lönsamheten kraftigt jämfört med samma period föregående år, med en EBITDA-marginal som uppgick till +7,1 % i kvartalet (+3% Q2 21/22) och hela +6% för årets första sex månader (-6% maj-okt 2021). Rörelseresultatet ökar från -4,3 Mkr till +6,7 Mkr för årets första sex månader, en resultatförbättring om hela 11 Mkr. Den goda lönsamheten är ett tydligt resultat av tidigare genomförda effektiviseringar i produktion samt våra goda bruttomarginaler.

Utöver en god tillväxttakt och EBITDA-marginal har verksamhetsårets andra kvartal även inneburit andra glädjeämnen. Vi har tecknat bolagets i särklass största avtal någonsin med vår befintliga kund Rituals, där kunden garanterar Candles Scandinavia minimumnivåer om ca 165 Mkr (omräknat nuvarande EUR/SEK-kurs) årligen kommande fem kalenderår, totalt minimum ca 825 Mkr. Detta är ett resultat av ett mycket framgångsrikt samarbete med en kund med stora ambitioner och höga krav på oss som leverantör. Avtalet ger oss en stabil grund för fortsatta investeringar i produktionskapacitet, säljorganisation, forskning & utveckling samt utveckling av vår varumärkesportfölj. Det är även ett bevis på marknadens efterfrågan på våra naturliga och paraffinfria ljus och ett led i vår mission att leda omställningen till en hållbar doftljusmarknad.
 
Som ett led i det nytecknade 5-årsavtalet med Rituals genomfördes även en nyemission om 42 Mkr i oktober, vilket möjliggör ytterligare produktionskapacitetsinvesteringar samt satsningar på forskning & utveckling. Detta cementerar även vår ledande position på marknaden rörande storskalig produktion av naturliga ljus. Som ett resultat av den riktade nyemissionen valde även tre långivare till den tidigare tecknade konvertibeln att nyttja rätten till att konvertera om hela eller delar av sin del av konvertibeln till aktier i Candles Scandinavia, vilket innebar ytterligare 12 Mkr i nyemitterade aktier.
 
I början på oktober tillträdde Satu Kankaansyrjä rollen som dotterbolags-VD för Leyonore AB, tillika vår Homeparty-division. Satu Kankaansyrjä har mer än 10 års erfarenhet av direktförsäljningsbranschen och var under tre år nordisk VD för ett konkurrerande bolag med verksamhet inom försäljning av doftljus till konsumenter via direktförsäljning. Utöver det har Satu även arbetat i olika roller både i Europa och USA på samma bolag under totalt 12 år. Satu har lång och gedigen erfarenhet av branschen och ett mycket brett kontaktnät, vilket i kombination med Candles Scandinavias expertis och erfarenhet av att tillverka högkvalitativa och miljövänliga doftljus ger goda förutsättningar för att ta Homeparty-divisionen till en ny nivå.
 
Vi fortsätter att bygga Candles Scandinavia mot visionen att bli världens största tillverkare av dofter för hemmet med 100% hållbara produkter där tillväxten kommer att ske med ett fortsatt fokus på lönsamhet. 
 
Örebro, 28 november, 2022
 
Viktor Garmiani
VD och grundare
Candles Scandinavia (publ)

Händelser under perioden

 • Den 5 september hölls årsstämma i Candles Scandinavia AB. Kommuniké med sammanfattade beslut hålls tillgänglig på Bolagets hemsida (www.candles.se).
 • Den 28 september meddelar Candles att bolaget har tillsatt Satu Kankaansyrjä som affärsområdeschef för divisionen HomeParty, tillika dotterbolags-VD för Leyonore AB. Kankaansyrjä var under tre år nordisk VD för det konkurrerande bolaget PartyLite med verksamhet inom försäljning av doftljus till konsumenter via direktförsäljning.
 • Den 24 oktober tecknade Candles ett 5-årsavtal med kunden Rituals där bolaget garanteras minimum 165 MSEK i årlig volym under perioden år 2023 till år 2027, vilket innebär ett totalt avtalsvärde om minimum 825 MSEK. Avtalet innefattar tillverkning av 100% naturliga och paraffinfria doftljus som kommer att säljas i ett 40-tal länder.
 • Den 24 oktober genomförde Candles en riktad nyemission av 640 000 B-aktier till en teckningskurs om 65 kronor per aktie och tillfördes därigenom cirka 42 miljoner kronor. Investerare i den riktade emissionen utgjordes av befintliga och nya svenska och internationella institutionella investerare.
 • Den 25 oktober publicerade Candles en VD-uppdatering med sammanställd information och bakgrund gällande ordern om 825 miljoner kronor samt den nyligen genomförda riktade emissionen om 42 miljoner kronor.

Händelser efter periodens slut

 • Den 1 november meddelade Candles att 12 Mkr av totalt konvertibellån om 57 Mkr konverteras till aktier. Som tidigare kommunicerats har Bolaget upptagit ett konvertibellån hänförligt till den nya fastighet som skall uppföras uppgående till 57 Mkr, där tre långivare nu helt eller delvis nyttjat optionen att konvertera om sina delar av lånet till 184 284 st B-aktier motsvarande ca 12 Mkr.
 • Inga övriga händelser att rapportera.