Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj-okt 2023

Örebro, 27 november 2023 Candles Scandinavia AB, en ledande europeisk producent av doftljus producerade med 100% växtbaserat, biologiskt nedbrytbart vax, baserad på svenskodlad raps, offentliggör härmed delårsrapport för perioden maj till oktober 2023. Delårsrapporten finns i sin helhet tillgänglig på www.candles.se/rapporter/ och som bifogad fil. "Med en ny strategi och en uppdaterad finansiell prognos har vi nu kommit halvvägs in i det vi kallar omställningsåret och jag kan konstatera att vi följer den plan vi har satt. Trots en något svagare omsättning levererar vi ett starkt EBITDA. Bolaget står väl rustat inför slutfasen med totala tillgängliga likvida medel om ca 55 MSEK, som beräknas öka under återstående period." säger Viktor Garmiani, VD.

Finansiell utveckling (Q2)
2023-08-01 – 2023-10-31

 • Intäkterna uppgick till 73 056 (78 343) tkr
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11 773 (5 482) tkr
 • Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 6 582 (5 019) tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 6 565 (5 447) tkr
 • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare
  uppgick till 5 213 (4 381) tkr

Finansiell utveckling (H1)
2023-05-01 – 2023-10-31

 • Intäkterna uppgick till 103 082 (121 688) tkr
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10 185 (7 665) tkr
 • Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4 407 (6 746) tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 4 335 (6 544) tkr
 • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare
  uppgick till 3 458 (5 314) tkr
Nyckeltal Koncern          
  Aug-okt 2023/2024 Aug-okt 2022/2023 Maj-okt 2023/2024 Maj-okt 2022/2023 Maj 2022-apr2023
Totala intäkter (tkr) 73 056 78 343 103 082 121 688 215 052
Nettoomsättning (tkr) 72 803 77 113 102 262 118 925 210 741
EBITDA (tkr) 11 773 5 482 10 185 7 665 4 006
EBITDA-marginal 16 % 7 % 10 % 6 % 2 %
EBIT (tkr) 6 582 5 019 4 407 6 746 2 096
EBIT-marginal 9 % 7 % 4 % 6 % 1 %
Soliditet 77 % 45 % 77 % 45 % 57 %
Kassalikviditet 494 % 315 % 494 % 315 % 137 %
Avkastning på totalt kapital 5 % 4 % 5 % 4 % 1 %
Avkastning på eget kapital 7 % 6 % 4 % 15 % 2 %
Data per aktie          
Resultat (kr) 0,62 0,52 0,41 0,63 0,11
Eget kapital (kr) 11,53 10,14 11,53 10,14 10,89
Antal aktier vid periodens slut (milj) 8,47 8,47 8,47 8,47 8,65

VD kommenterar koncernens andra kvartal
Vi har kommit halvvägs in i det vi kallar omställningsåret och jag kan konstatera att allt följer den plan vi har satt, vilket jag är väldigt nöjd med. Under andra kvartalet 2023/2024 redovisade Candles Scandinavia 73,1 MSEK i totala intäkter och 11,8 MSEK i EBITDA, vilket motsvarar en minskning av omsättningen om -6,7 procent och en EBITDA-marginal om ca 16 procent, vilket skall jämföras mot 7 procent samma period föregående år. Även fast vi befinner oss mitt i en omställningsprocess lyckas vi leverera ett bra finansiellt resultat för perioden, med särskild vikt på EBITDA. Tyvärr landar EBIT något lägre, i relation till EBITDA, än normalt, främst hänfört till Bolagets valutaterminer för perioden. Valutaterminerna förväntas inte ha lika stor negativ effekt kommande kvartal. Halvvägs in i omställningsprocessen står Bolaget väl rustat inför slutfasen med totala tillgängliga likvida medel om ca 55 MSEK, som beräknas öka under återstående period.
 
Vid inledningen av verksamhetsåret meddelade styrelsen ett beslut om att renodla strategin till att enbart fokusera på kärnverksamheten; produktion av helt vegetabiliska doftljus samt andra rumsdofter inom affärsområdet Private Label. Beslutet bygger på att genom IT-automation, robotisering samt expansion genom två nya produktionslinor, öka Bolagets marginaler per såld produkt och förhöjd produktionskapacitet. I den nya strategin ligger även en aggressiv satsning på internationalisering där bolaget i sin nyligen utgivna prognos satt som mål att ha försäljningsrepresentation i 15 länder och löpande kundintäkter från 20 länder inom prognosperioden. Renodlingen görs även genom den pågående avvecklingen av affärsområdet Brands och den avslutade avyttringen av dotterbolaget Leyonore. Därtill har Bolaget tidigare kommunicerat ett besparingsprogram/kostnadseffektiviseringsprogram kopplat till den nya strategin, inriktat främst mot att sänka personalkostnaderna.

 • Under perioden slutförde vi vårt kostnadseffektiviseringsprogram vilket medfört sänkta personalkostnader och en organisation mer anpassad för den nya och mer automatiserade strategin.
 • Avvecklingen av Brands går enligt plan och beräknas avslutas under Bolagets fjärde kvartal. Lagerhållna produkter säljs ut vilket medför att Bolagets kassa stärks då inga nya produkter köpts in, därtill minskar lagerkostnaderna.
 • När det kommer till Bolagets för närvarande största satsning, automatisering, robotisering och utbyggnad av två nya produktionslinor kan jag konstatera att vi följer vår tidsplan och har inte stött på några hinder, såväl installationsmässigt som finansiellt. Dessutom är det med spänning vi ser fram emot kommande dagar, då den andra roboten driftsätts.
 • Våra satsningar internationellt har redan nu börjat generera resultat. Under perioden har vi inlett dialoger med flertalet potentiella nya internationella kunder, dessutom kom vi även i mål med en ny kund som finns representerad i flera länder. Vad som är särskilt intressant med denna kund är att beställningen handlar om doftspray, ett för Bolaget relativt nytt område och som vi ser stor potential i framöver.

 
Den nya strategin handlar i mångt och mycket om renodling, vi skall göra det vi är bra på, vår kärnverksamhet och vi skall gå i bräschen för miljövänliga produkter inom vår bransch. Effekten av den nya strategin där vi skär bort affärsområden till förmån för den nya strategin får naturligt en finansiell påverkan. För att tydliggöra detta beslutade och kommunicerade styrelsen, efter periodens utgång, en uppdatering av Bolagets finansiella mål. Ambitionen är att ge marknaden en mer fördjupad och tydlig guidning framåt.
 
Målsättningar och kommentar
 
Verksamhetsåret 2023/2024

 • Minskad omsättningen om ca 10–15 procent
 • Bibehållen EBITDA om ca 2 procent

 
Den minskade omsättningen hänförs främst till att affärsområdet Brands avvecklas, dotterbolaget Leyonore avyttras samt minskad lagerhållning hos kund. Märk väl att vi trots omsättningstappet beräknas kunna upprätthålla EBITDA i linje med föregående verksamhetsår. Enligt Bolagets prognos förväntas det tredje kvartalet vara det svagaste för att redan under fjärde kvartalet vända upp igen och därefter följa den positiva trenden.
 
Verksamhetsåret 2024/2025 och kommande tre år:

 • Årlig tillväxt om 30 procent med ett positivt EBITDA
 • Inom tidsramen uppnå ett EBITDA om 15–17 procent
 • Försäljningsrepresentation i minst 15 länder
 • Löpande kundintäkter från minst 20 länder

Som tidigare nämnts arbetar vi på att ge marknaden ett så bra underlag som möjligt att utvärdera oss ifrån. Därför har vi som ambition att med tiden kunna delge ytterligare KPI:er, såväl finansiella som mjuka mer verksamhetsmässiga.

Jag vill även passa på att nämna att Bolagets kassa under perioden stärktes och uppgick vid periodens slut till ca 9,5 MSEK. Vi beräknar att kassan kommer ligga i linje eller stärkas ytterligare under innevarande verksamhetsår. Detta medför att styrelsen konstaterar att Bolagets rörelsekapital är mer än tillräckligt för dess finansiering och fortsatta tillväxt. Därtill har Bolaget ytterligare ej nyttjade beviljade check- och fakturakredit om totalt 45 MSEK.
 
Genom åren har Candles Scandinavia genomgått många positiva förändringar, vissa större vissa mindre. Nu är vi halvvägs inne i en av de största förändringarna i Bolagets historia och jag kan inte med ord förklara med hur mycket spänning jag sett fram emot detta. Med fokus och hårt arbete ska vi fortsatt leverera på det vi har sagt, tack för ordet.
Örebro, 27 november, 2023

Viktor Garmiani
VD och grundare
Candles Scandinavia AB (publ)

Händelser under perioden

 • Den 21 augusti 2023 meddelar Candles att bolaget får order från en ny kund med 45 butiker i Holland, Belgien och Tyskland vilket även innebär bolagets första order på doftspray.
 • Den 28 augusti 2023 offentliggör Candles delårsrapport för perioden maj-juli 2023.
 • Den 4 september 2023 publicerar Candles kommuniké från årsstämma.

Händelser efter perioden

 • Den 14 november 2023 meddelar Candles att bolaget justerar och förtydligar sina finansiella mål till följd av den nya strategin. För innevarande verksamhetsår förväntas omsättningen minska med 10–15 procent till följd av omställningsarbetet i den nya strategin, dock förväntas bolaget behålla en positiv EBITDA.

  Då omställningen och implementeringen av den nya strategin går fortare än planerat delger Candles Scandinavia samtidigt finansiella och övriga mål för kommande tre år (från verksamhetsår 2024/2025):
  – Årlig tillväxt om 30 procent med ett positivt EBITDA
  – Inom tidsramen uppnå ett EBITDA om 15–17 procent
  – Försäljningsrepresentation i minst 15 länder
  – Löpande kundintäkter från minst 20 länder

 • Inga övriga händelser att rapportera.