Candles Scandinavia AB lämnar halvårsrapport för perioden maj-oktober 2021

”Fortsatt stark tillväxt med +28 % för första halvåret vilket är i enlighet med plan och består endast av organisk tillväxt. Tack vare det nya kapital bolaget tog in i samband med noteringen har investeringar och kostnader kunnat tagits i syfte att snabbt höja produktionskapaciteten och möta den kraftigt ökade kundefterfrågan.” VD Viktor Garmiani

Finansiell utveckling (Q2)
2021-08-01– 2021-10-31

 • Intäkterna uppgick till 47 126 Tkr (35 223 Tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 741 Tkr (7 105 Tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till 447 Tkr (6 447 Tkr)
 • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 422 Tkr (4 907 Tkr)

Finansiell utveckling (6 mån)
2021-05-01– 2021-10-31

 • Intäkterna uppgick till 65 393 Tkr (51 137 Tkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -4 310 Tkr (6 896 Tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -4 805 Tkr (5 805 Tkr)
 • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -3 673 Tkr (4 398 Tkr)

Viktiga affärshändelser under första halvåret

 • Omsättningstillväxt om 28% för första halvåret samt 34% för kvartal 2 tack vare fortsatt hög efterfrågan från marknaden av våra produkter.
 • EBITDA enligt plan utifrån satsningar från erhållet emissionskapital.
 • Ökad produktionskapacitet genom maskinförbättringar samt att bolaget gått upp i 2-skift under slutet av augusti, vilket även inneburit en hel del uppstartskostnader såsom utbildning, förberedelser och efterarbete.
 • Etablerat planerad organisationsförstärkning med fokus på att förstärka och utöka produktionsledning och produktionsorganisationen, allt för att kunna hantera framtida tillväxt. Bolaget har anställt och utbildat över 65 nya medarbetare i syfte att skala upp produktionen.
 • Startat ett tredje affärsområde, Homeparty. Under varumärket Leyonore etablerades nya affärsområdet, där samtliga uppstartskostnader är tagna under första halvåret. Affärsområdet uppvisade redan under september ett break even-resultat.
 • Förnyat 3-årsavtal för 2022-2024 som exklusiv distributör av varumärkena Yankee Candle, WoodWick och Millefiori Milano i samtliga Nordiska länder.

Nyckeltal Koncern          
  Aug-okt 2021 Aug-okt 2020 Maj-okt 2021 Maj-okt 2020 Maj 2020-apr 2021
Totala intäkter (tkr) 47 126 35 223 65 393 51 137 111 083
Nettoomsättning (tkr) 45 541 34 796 63 374 50 137 106 815
EBITDA-marginal 3% 21% -6% 15% 13%
EBIT-marginal 2% 20% -7% 14% 12%
Soliditet 31% 15% 31% 15% 22%
Kassalikviditet 53% 61% 53% 61% 47%
Avkastning på totalt kapital 1% 10% -4% 10% 22%
Avkastning på eget kapital 1% 64% -15% 57% 74%
   
Data per aktie          
Resultat (kr) 0,06 0,70 -0,49 0,63 1,04
Eget kapital (kr) 4,30 1,45 4,30 1,45 1,86
Antal aktier vid periodens slut (milj) 7,45 7,00 7,45 7,00 7,00

VD-kommentar

Detta är Candles Scandinavias första kvartalsrapport som noterat bolag där vi med glädje kan visa fortsatt hög tillväxt i bolaget. Trots tre år med mycket stark tillväxt bakom oss och med höga jämförelsetal lyckas bolaget nå en tillväxttakt om 28% för första halvåret och 34% under kvartal 2, vilket är enligt plan att leverera minst 30%-ig årlig tillväxt i många år framöver. Bolagets samtliga tre affärsområden bidrar till den positiva tillväxten.

Efterfrågan på miljövänliga ljus är mycket hög och tack vare det kapital bolaget erhöll via den pre-IPO som genomfördes tidigare under våren har bolaget kunnat investera i framför allt utökad produktionskapacitet. Detta genom att gå upp i två-skift i slutet på augusti vilket har inneburit ett stort arbete med förberedelser, rekryteringar, utbildning och upplärning av ett stort antal nya kollegor. Därtill har bolagets internlogistik, inköp, kvalitetsrutiner och arbetssätt anpassats till bolagets nya volymer.

Vi har även kunnat göra satsningar på maskinpark och automatisering samt skalat upp produktionen med bibehållen kvalitetsnivå. I enlighet med förväntan har effektivitetsgraden initialt för det nya skiftet varit lägre än normalt då fokus i första hand har varit snabb uppskalning snarare än maximal effektivitet i syfte att uppfylla kundernas efterfrågan.

Bolaget har också etablerat ett helt nytt affärsområde, Homeparty, via varumärket Leyonore där vi ser stora möjligheter framöver. Homeparty är ett affärsområde med höga bruttomarginaler och som kommer att bidra positivt till bolagets totala bruttomarginal över tid.

Under halvåret har betydande kostnader tagits för etablering av affärsområde Homeparty, planerat produktionsstopp till följd av uppgraderad produktionslina under två veckors tid samt nyanställningar inom stabsfunktioner.

Vi märker av att marknadsintresset för våra 100% naturliga ljus ökar kontinuerligt, vilket är ett tecken på det ökade intresset för hållbara produkter även inom ljusindustrin. Som ett led i detta pågår arbete med internationalisering av säljkår, där internationella säljare planeras både inom affärsområde Brands och Private Label.

Candles Scandinavia är ett tillväxtbolag med höga tillväxtambitioner och en stark position på marknaden när det kommer till att tillverka miljövänliga doftljus i storskalig och kostnadseffektiv produktion. Bolagets vision är att vara den drivande aktören inom ljusindustrin i omställningen från paraffin, en restprodukt från råolja, till 100% naturligt och växtbaserat vax. Vi ska visa vägen för aktörerna i branschen genom att vägleda varumärken och butikskedjor som köper och återförsäljer ljus i paraffin idag, att det finns ett mer hållbart och miljövänligt alternativ. Vår vision är att alla ljus i världen en dag ska vara helt paraffinfria!

Together for a better World!

Viktor Garmiani
VD Candles Scandinavia

Örebro den 29 november 2021

Väsentliga händelser under perioden
Candles Scandinavia AB har under perioden meddelat sin avsikt att notera Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget offentliggjorde därmed en bolagsbeskrivning i samband med nyemissionen.
Nyemissionen omfattade totalt 380 000 B-aktier vilket motsvarar en emissionslikvid om 24,7 MSEK (före emissionskostnader). Intresset för att teckna var stort och den totala summan för inkomna anmälningar uppgick till cirka 63 MSEK, vilket motsvarar en total teckningsgrad om cirka 254 procent.
 
Väsentliga händelser efter periodens slut
Candles Scandinavia AB har efter periodens slut noterat Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market. 
I början på november noterade Candles Scandinavia Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel var 8 november 2021. B-aktien handlas under kortnamnet ”CANDLE B” med ISIN-kod SE0016797773.
 
Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som väsentligen påverkat denna rapport.