Candles Scandinavia AB (publ.) återbetalar konvertibellån i sin helhet

Candles Scandinavia AB (publ.) återbetalar det konvertibellån på 45.500.065 kr samt därtill upplupen ränta och löser hela konvertibellånet i sin helhet.

I juni 2022 upptog bolaget ett konvertibellån på 57 Mkr som i huvudsak skulle i kombination med ett bottenlån på 135 Mkr från Danske Bank användas för byggnation av en ny fastighet. I november 2022 konverterade långivare ett belopp motsvarande ca 12 Mkr av konvertibellånet till aktier i bolaget varpå det nya utestående lånebeloppet uppgick till ca 45 Mkr. Lånet har löpt med en månatlig ränta om 1 %. Bolaget har återbetalat hela lånet till konvertibel långivarna som mottar återbetalningen samt därtill upplupen ränta idag. I samband med återbetalning av konvertibellånet om ca 45 Mkr har bolag upptagit ett nytt mindre banklån om 15 Mkr från Danske bank med en lägre ränta vilket primärt används till finansiering av handpening på markyta samt projektering av fastigheten.

Även det tilltänkta fastighetslånet på 135 Mkr från Danske bank avslutas outnyttjad då bolaget valt att skjuta på bygget av den nya fastigheten ca 24-36 månader fram i tiden och har därmed inget behov av det lånet för tillfället. Bolget avser dock fortsatt uppföra fastigheten, dock vid ett senare tillfälle.

”Tack vare att vi fick möjlighet att hyra större yta i direkt anslutning till nuvarande förhyrda lokaler kan vi tidigarelägga expansionen av fabriken genom installation av 2 kompletta produktionslinor i befintlig lokal. Det i kombination med de rådande höga byggpriserna gör att vi valt att skjuta på bygget av fastigheten ca 2-3 år fram i tiden men ändå kunna säkerställa expansionen och kapacitetshöjningen.

Därmed har vi i dagsläget inte behov av varken fastighetslånet från Danske bank på 135 Mkr eller konvertibellånet på ca 45 Mkr utan har kunnat återbetala lånet och minska bolagets räntekostnader kraftigt.

Vi fortsätter fokusera på kärnverksamheten, nämligen vår produktion av Private Label ljus i 100 % naturligt vax samt de interna projekten för ökad effektivitet, förbättrad kostnadskontroll och investeringar i kapacitetsutbyggnad och ser mycket positivt på framtiden” säger Viktor Garmiani, VD.