Candles Scandinavia AB (publ.) Operationell uppdatering

I samband med Q4-rapporten för verksamhetsåret 2022/2023 lämnar bolaget en operationell uppdatering kring flertalet genomförda projekt och beslut.

Senaste tiden har Candles Scandinavia genomfört stora tillväxtinvesteringar i framför allt maskinell utrustning och robotautomation samt planerar ytterligare investeringar i kapacitet och robotisering. Bolaget har fått möjlighet att utöka ytan som hyrs i befintliga lokaler. Detta medför att planerade investeringar i kapacitet i form av nya produktionslinor kan tidigareläggas, vilket i sin tur medför en kapacitetshöjning om ca +500 % jämfört med dagens nivå. Till följd av att kapacitetsökningen om ca +500 % kan uppnås redan i befintliga lokaler har styrelsen beslutat att skjuta upp byggnationen av den nya fastigheten. Samtidigt pågår slutprojektering på den förvärvade tomten.

Kapacitetsökningen redan i befintliga lokaler innebär fortsatta steg mot bolagets vision att bygga världens mest kostnadseffektiva fabrik för tillverkning av hållbara dofter för hemmet och därmed uppnå ökad konkurrenskraft och lönsamhet. En industri som idag omsätter ca 75 miljarder kronor globalt och förväntas växa med 6 % årligen till över 100 miljarder kronor 2027. Som ett led i att uppnå visionen kommer bolaget fortsatt att investera i moderna och effektiva produktionsmaskiner, robotautomation, forskning och utveckling av nya innovativa produkter samt hög grad av IT och AI-teknik. Utöver detta har bolaget som ambition att på sikt själva förädla mer av det som köps in av underleverantörer och därmed äga en större del av värdekedjan jämfört med idag.

Utöver investeringar i kapacitetsökning har bolaget dessutom implementerat effektiviseringsprogram och genomfört organisationsförändringar under senaste tiden. I den fortsatta internationaliseringen av bolaget har fler säljrepresentanter tillkommit i Europa, vilket medfört ett antal nya internationella kunder.

I samband med Q4-rapporten för verksamhetsåret 2022/2023 vill bolaget med detta pressmeddelande sammanfatta de större händelserna under de senaste månaderna i form av en operationell uppdatering:

  • Bolaget uppvisar en positiv EBITDA om +4 Mkr, vilket motsvarar en förbättring om +22 Mkr exklusive engångsposter för senaste verksamhetsåret 2022/2023 vs 2021/2022. Engångsposterna är hänförligt till avvecklingen av distributionen av externa varumärken samt avyttring av dotterbolaget Leyonore AB och uppgår till 4,5 Mkr. Bolaget redovisar även soliditet om 57 %.
  • Tillväxten är fortsatt hög och uppgår för senaste verksamhetsåret till +33 %. Det är nu femte året i rad som bolaget uppnår målet om minst +30 % årlig tillväxt, vilket även är målet framöver. Ambitionen är även att uppnå tillväxt med lönsamhet.
  • Tillväxten i Q4 var negativ jämfört med samma period föregående år. Dels beror detta på nedtrappningen av affärsområdet Brands (agenturen för Yankee Candle, WoodWick och Millefiori Milano), dels att kundmixen och produktmixen påverkar faktureringen mellan kvartalen. Det sistnämnda medför att kvartalen inte alltid är jämförbara.
  • Bolagets styrelse har beslutat att renodla verksamheten till enbart produktion av Private Label-produkter. Detta har medfört ett avslutat samarbete med Newell Brands samt avyttring av aktierna i det tidigare dotterbolaget Leyonore AB. Avseende Newell pågår utfasningsarbete och under året kommer bolaget att sälja ut kvarvarande varulager av Yankee Candle, WoodWick och Millefiori Milano. Avseende Leyonore kvarstår bolaget som kund till Candles Scandinavia även framöver. Styrelsen och ledningen för Candles Scandinavia vill fokusera bolaget och dess organisation kring Private Label-området där det finns mycket stora möjligheter till lönsam tillväxt. Affärsområdet Private Label har tydligt stått för den största delen av verksamheten och dess omsättning senaste åren, varpå bolaget har tagit ett strategiskt beslut att lägga sitt fokus på detta framöver.
  • Candles Scandinavia har upplevt att produktionskapaciteten har varit en begränsning för tillväxt. Initialt var planen att uppföra en ny fastighet där produktionskapaciteten skulle utökas genom att installera två kompletta produktionslinor för rumsdofter och doftljus. Tack vare att bolaget nu givits möjlighet att hyra ytterligare yta i direkt anslutning till nuvarande lokaler, och därmed lösa problemet med för små ytor, väljer bolaget att tidigarelägga fabriksexpansionen genom investering i två nya linor. Samtidigt har beslut tagits om att senarelägga byggnationen av ny fastighet med ca 24–36 månader då en kapacitetsökning motsvarande ca +500 % kan uppnås redan i befintliga lokaler.
  • Nyligen genomförda investeringar i nya produktionslinor omfattar dels en komplett semi-automatiserad lina för produktion av rumsdofter och doftspray motsvarande en kapacitet om ca 14 miljoner enheter per år. Utöver detta har bolaget investerat i ytterligare en komplett och till hög grad automatiserad produktionslina för doftljus med nästintill dubblerad produktionskapacitet jämfört med befintlig produktionslina. Bolagets totala maskinpark kommer efter dessa investeringar att bestå av totalt tre kompletta produktionslinor i vilka bolaget kan tillverka både doftljus, rumsdofter och doftspray.
  • Utöver de investeringar som beslutats rörande två nya produktionslinor har bolaget även investerat i totalt 13 st ABB-robotar, vilket väsentligen höjer bolagets automationsgrad. När samtliga nya produktionslinor och robotar är installerade kommer bolagets teoretiska produktionskapacitet att öka från dagens 25 000 enheter per dag till 144 000 enheter per dag. Produktionslinorna och robotarna kommer att installeras i etapper i nuvarande fabrik. Dessa kommer att vara i full drift inom ca 9–10 månader från dagens datum och motsvarar en investering om ca 70 Mkr.
  • Utökningen av bolagets säljkår fortsätter, där representanter nu finns i Norden, Benelux (Holland, Belgien och Luxemburg) och Frankrike. Rekrytering av fler säljrepresentanter i ett antal andra europeiska länder pågår.
  • Bolaget har ökat sin marknadsaktivitet för Private Label-försäljning genom att under året deltagit på flertalet mässor i bland annat Paris, Amsterdam och Bologna. Senare i höst kommer bolaget även att ställa ut på mässan Luxe Pack Monaco.
  • Bolaget har genomfört förändringar i ledningsgruppen där två personer från den egna organisationen får utökat ansvarsområde. Detta innebär att Gabriella Weinsjö Lindén får rollen som tf. CFO och Peiman Naderi blir bolagets nya COO och vice VD. Gabriella har arbetat som ekonom på Candles Scandinavia senaste åren. Peiman har bred och djup insyn i bolagets samtliga delar då han under fem års tid verkat inom de flesta av bolagets funktioner. Övriga personer i ledningsgruppen är sedan tidigare Cenk Yavas, försäljningsdirektör i bolaget sedan nio år, samt Viktor Garmiani, VD och grundare av Candles Scandinavia AB.

”Det mesta går att göra bättre, effektivare och snabbare där de riktigt stora resultaten nås genom många små steg. Det är inte en enskild åtgärd eller ett enskilt projekt som kommer att ta oss till visionen, utan snarare genom att satsa brett. Det innefattar bland annat satsningar på forskning och utveckling, där vi hela tiden ska ligga i framkant när det gäller innovation och produktförbättringar. Det innefattar även allt från investeringar i automation, robotteknik, att nyttja modern IT- och AI-teknik till smartare inköp. Dessutom innefattar det satsningar på en ökad grad av egen förädling och att därmed äga en större del av värdekedjan själva och insourca en del av förädlingen av komponenter som köps in till vår produktion. Samtliga av dessa åtgärder möjliggör vår vision att bygga en supereffektiv, lönsam och mycket konkurrenskraftig fabrik i världsklass.

Förutom ökad lönsamhet och konkurrenskraft kommer investeringarna att resultera i en positiv effekt på miljön samt minska vår miljöpåverkan, vilket kommer att särskilja oss från våra konkurrenter. Vi ser att detta är framtiden och något som de stora internationella kunderna kräver av en modern och effektiv leverantör idag”, säger Viktor Garmiani, VD och grundare av Candles Scandinavia