Kallelse till årsstämma i Candles Scandinavia AB (publ)

Aktieägarna i Candles Scandinavia AB (publ), org.nr 556791-4147, kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 september 2023 klockan 09.00 i Candles Scandinavias lokaler på CV-gatan 38B i Örebro.
För att få rätt att deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 augusti 2023, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 25 augusti 2023, klockan 16.00.
Anmälan om deltagande kan göras per post till Candles Scandinavia AB (publ), CV-gatan 38B, 703 82 Örebro, per telefon 070-533 40 90 Gabriella Weinsjö Lindén eller e-post gabriella.weinsjo@candles.se.
Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt biträde vid stämman. Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid före årsstämman.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få deltaga i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 25 augusti 2023.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Candles Scandinavia AB (publ), CV-gatan 38B, 703 82 Örebro eller via e-post till gabriella.weinsjo@candles.se, senast måndagen den 21 augusti 2023. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Candles Scandinavia AB (publ), CV-gatan 38B, 703 82 Örebro, och på bolagets hemsida, www.candles.se, senast måndagen den 28 augusti 2023. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 8 651 069 aktier, varav 1 000 000 A-aktier och 7 651 069 B-aktier. A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier till en röst. Det totala antalet röster uppgår till 17 651 069.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning samt revisionsberättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisionsbolag
13. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
14. Val av revisionsbolag och ansvarig revisor
15. Tillsättande av valberedning inför årsstämman år 2024
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra ordinarie och/eller extra bolagsstämmor digitalt
18. Beslut om att tillåta poströster vid digitala stämmor
19. Stämmans avslutande

Styrelsen förslag till beslut
Punkt 2: Candles valberedning föreslår att styrelsens ordförande, Ulf Gejhammar, väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 10: Styrelsen föreslår att utdelningen för verksamhetsåret 2021 blir 0 kronor per aktie.
Punkt 12: Candles valberedning föreslår att styrelsearvodet fastställs till kronor 500 000, att fördelas enligt följande: kronor 200 000 till styrelsens ordförande och kronor 100 000 vardera till övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda inom koncernen samt att arvode till revisionsbolag utgår enligt löpande räkning.
Punkt 13: Candles valberedning föreslår:
Att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter valda av årsstämman och att inga suppleanter utses.
Omval av styrelseledamöterna Petter Berggren, Viktor Garmiani, Nina Garmiani och Erik Lingsell.
Nyval av Andreas Davidsson.
Ulf Gejhammar föreslås bli omvald till styrelseordförande.
Punkt 14: Valberedningen föreslår omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Om förslaget bifalles avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers att utse auktoriserad revisor David Hedlund som huvudansvarig.
Punkt 15: Förslaget är att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2024 ska bestå̊ av två̊ representanter.
Föreslås att bolagets huvudägare Viktor Garmiani samt styrelsens ordförande utgör valberedning Valberedningens uppgifter
a) Förslag till stämmoordförande
b) Förslag till styrelse
c) Förslag till styrelseordförande
d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
e) Förslag till revisionsbolag
f) Förslag till arvode till revisionsbolag
g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2025.
Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal av maximalt 15 000 000.
Betalning för aktierna ska kunna ske kontant eller med villkor om kvittning eller apport.
Emissionerna ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå̊ avvikelse frän företrädesrätten är, att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget.
Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 90 procent av rösterna i bolaget avser att stödja ovanstående förslag.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 16 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare me minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Candles Scandinavia AB (publ), CV-gatan 38B, 703 82 Örebro samt på Bolagets webbplats, www.candles.se, senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 14 augusti 2023. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.