Kommuniké från årsstämma i Candles Scandinavia AB (publ)

Årsstämma för Candles Scandinavia AB (publ) hölls idag den 5:e september 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021/2022.

Dispositioner beträffande bolagets vinst
Årsstämman beslutade att gå på styrelsens förslag, att utdelningen för verksamhetsåret 2021/2022 blir 0 kronor per aktie, och att således överföra förfogande stående vinstmedel i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021/2022.

Beslut avseende arvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvodet fastställs till kronor 600 000, att fördelas enligt följande: kronor 200 000 till styrelsens ordförande och kronor 100 000 vardera till övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda inom koncernen samt att arvode till revisionsbolag utgår enligt löpande räkning. Vidare beslutades att under tiden fram till nästa årsstämma kommer styrelseordförande att verka som arbetande styrelseordförande med ett tillägg om kronor 30 000/ månad.

Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och att inga suppleanter. Omval skedde av styrelseledamöterna Petter Berggren, Lennart Larsson samt Viktor Garmiani. Nyval skedde av Nina Garmiani (tidigare suppleant), Tina Thörner samt Erik Lingsell. Ulf Gejhammar utsågs till styrelseordförande samt att arbeta som arbetande styrelseordförande.

Val av revisionsbolag och ansvarig revisor
Årsstämman beslutade att gå på valberedningens förslag om omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har utsett auktoriserad revisor David Hedlund som huvudansvarig revisor.

Tillsättande av valberedning inför årsstämman år 2023
Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2023 ska bestå av två representanter, att bolagets huvudägare Viktor Garmiani samt styrelsens ordförande utgör valberedning.
Vidare beslutades att valberedningens uppgifter består av följande:
a) Förslag till stämmoordförande
b) Förslag till styrelse
c) Förslag till styrelseordförande
d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
e) Förslag till revisionsbolag
f) Förslag till arvode till revisionsbolag
g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2024.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade att gå på styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal av maximalt 10 000 000. Betalning för aktierna ska kunna ske kontant eller med villkor om kvittning eller apport. Emissionerna ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelse från företrädesrätten ska vara att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget. Vidare beslutades att verkställande direktören är bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra ordinarie och/eller extra bolagsstämmor digitalt
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att genomföra ordinarie och/eller extra bolagsstämmor digitalt

Beslut om att tillåta poströster vid digitala stämmor
Årsstämman beslutade om att tillåta poströster vid digitala stämmor