Kommuniké från extra bolagsstämma i Candles Scandinavia AB (publ) den 9 februari 2024

Extra bolagsstämma i Candles Scandinavia AB (publ), org.nr 556791-4147 (”Bolaget”) ägde rum idag, den 9 februari 2024, klockan 15.30 i Candles Scandinavias lokaler på CV-gatan 38B, 703 82 Örebro. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Beslut om makulering av teckningsoptioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga av Bolaget innehavda optioner makuleras samt att samtliga optioner som återköps ska makuleras.

Beslut om införande av Incitamentsprogram 2024/2027
Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag om införande av ett incitamentsprogram genom en emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall medföra rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 30 kronor under tiden från och med den 1 oktober 2027 till och med den 7 december 2027. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.

Stämman beslutade också att godkänna att Bolaget överlåter högst 1 000 000 teckningsoptioner till anställda, konsulter eller andra nyckelpersoner, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2024/2027.

Följande principer ska gälla för olika tilldelningskategorier: (1) verkställande direktören, koncernchef och landschef: högst 500 000 teckningsoptioner motsvarande högst 100 000 teckningsoptioner per deltagare; (2) medlemmar i koncernens ledningsgrupper samt övrig management: högst 450 000 teckningsoptioner motsvarande högst 30 000 teckningsoptioner per deltagare; samt (3) nyckelmedarbetare, konsulter och övriga anställda: högst 1 000 000 teckningsoptioner motsvarande högst 15 000 teckningsoptioner per deltagare. Tilldelningen av teckningsoptionerna kommer inte att överskrida det totala antalet teckningsoptioner om 1 000 000 stycken.

Det maximala antalet tillkommande B aktier beräknas uppgå till högst 1 000 000 stycken motsvarande cirka 5,6 procent av rösterna och cirka 11,5 procent av aktierna i bolaget förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 100 000 kronor.
Samtliga beslut vid årsstämman fattades enhälligt.