Kommuniké från extra bolagsstämma i Candles Scandinavia AB (publ)

Extra bolagsstämma för Candles Scandinavia AB (publ) hölls idag den 22 april 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut:

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av incitamentsprogram 2022/2027 genom a) riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och b) vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till anställda. Emissionen omfattar högst 250 000 teckningsoptioner i två olika serier: Serie 1 (2022/2025) med 100 000 optioner och Serie 2 (2022/2027) med 150 000 optioner, som ger rätt att teckna lika många B-aktier i Bolaget. Varje teckningsoption berättigar således till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Om alla optionerna utnyttjas medför det en ökning av aktiekapitalet med högst 25 000 kronor.

Vidare beslutades på stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att utöver den riktade emission av teckningsoptioner kopplade till incitamentsprogram 2022/2027, bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning motsvarande en maximal ökning av aktiekapitalet om 125 000 kronor.