top of page

Aktien

Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

Incitamentsprogram 2024/2027

Aktieägarna beslutade vid den extra bolagsstämman den 9 februari 2024 att ge ut nya teckningsoptioner till nyckelpersoner under 2024.
 

Teckningsperioden är 9 februari – 31 augusti 2024. Totalt utfärdades 1 000 000 teckningsoptioner med ett lösenpris på 30 SEK. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en B-aktie. Teckningsoptionerna förfaller den 7 december 2027. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer Bolaget att erhålla cirka 9,24 miljoner SEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier, kommer utspädningen att uppgå till cirka 5,6 procent av rösterna och cirka 11,5 procent av aktierna. Per den 30 april 2024 har 217 500 teckningsoptioner tecknats.

Anpassa ditt varumärke nu till
helt hållbara hemdofter,
i en ständigt föränderlig hållbar framtid.

KONTAKT

CV-gatan 38B,
703 82 Örebro, Sweden
+46 19 23 53 63

© 2024 av Candles Scandinavia.

bottom of page