top of page

Du har rätten
att blåsa i visselpipan

Vad är en whistleblower?

En whistleblower är någon som rapporterar något som inte går rätt till i verksamheten, till exempel allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på en arbetsplats eller i en organisation. Whistleblower-funktionen finns till för att du ska kunna slå larm, anonymt om du vill, utan att försätta dig i en obekväm situation på jobbet.

Vem kan rapportera?

Whistleblower-funktionen kan användas av anställda, arbetare och inhyrd personal. Detta inkluderar även praktikanter, konsulter och andra personer som utför arbete i organisationen.

Hur rapporterar man?

De som vill anmäla kan använda vår Whistleblower-funktion som finns både på vår externa hemsida och på vårt intranät. Den som anmäler har alltid möjlighet att hålla sin identitet hemlig.

Om du vill anmäla ett tjänstefel kan du göra detta genom att använda knappen nedan.

Skydd för den som anmäler

Den som anmäler är skyddad av lag (2021:890) om skydd för personer som anmäler tjänstefel. Lagen förbjuder Candles, som operatör och arbetsgivare, att hindra eller försöka hindra rapportering eller vidta repressalier mot den som anmäler.

Hur hanteras rapporten?

Rapportören får en bekräftelse på sin anmälan och information om planerade och/eller vidtagna åtgärder. Whistleblower-funktionen utreder och hanterar alla rapporter rättvist, snabbt och konfidentiellt så långt det är möjligt. Utredningar bör göras skyndsamt och inom två veckor ska beslut om uppsägning eller fortsatt handläggning tas.

Utredningens längd och omfattning kommer att bero på ärendets karaktär. Ett inledande steg görs för att ta ställning till om det finns underlag för att fortsätta utredningen eller om det inte finns underlag för att fortsätta utredningen eftersom anmälan till exempel bygger på felaktiga uppgifter. Ärendet handläggs av en extern oberoende part.

Report to competent authorities through an external channel 

En extern rapporteringskanal är en kanal som en myndighet upprättar för att hantera anmälningar om oegentligheter och problem inom myndighetens ansvarsområde. Det omfattar tjänstefel i både offentliga och privata företag. Om den som rapporterar inte tror att en intern rapporteringskanal skulle hantera ärendet objektivt och sakligt kan en extern rapporteringskanal användas.

Läs mer på : https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/ (på svenska)

bottom of page